Göç Dergisi: Duyurular https://dergi.tplondon.com/goc <p><a href="http://dergi.tplondon.com/index.php/goc/login"><img src="https://dergi.tplondon.com/public/site/images/sirkeci/gd_cover_smll.png" alt="Göç Dergisi" width="130" height="200" align="left" /></a> <strong>Göç Dergisi (GD) </strong>göç araştırmaları alanında uluslararası, hakemli süreli bir yayındır. <strong>Göç Dergisi</strong> insan göçü, göçmenler ve göçmenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları ve tartışmaları yayınlamayı amaç edinmiş hakemli ve uluslararası bir alan dergisidir. <strong>Göç Dergisi</strong> sığınmacılar, mülteciler, düzensiz göçmenler, beyin göçü, işçi göçü, geri dönüşler gibi konular yanında göç etmeyenler ile ilgili araştırmaları ve göçle ilgili kuramsal çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. <strong>Göç Dergisi</strong>'ne gönderilen makaleler çifte-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulur ve yayınevinin <a href="https://www.tplondon.com/authors/publishingethics/" target="_blank" rel="noopener">yayıncılık ahlakı ilkelerine</a> uygun olarak karara bağlanır. <span style="font-weight: bolder;">Göç Dergisi </span>çeşitli <a style="background-color: #ffffff; color: #009de5;" href="https://dergi.tplondon.com/goc/indeksler">alan indekslerinde</a> taranmaktadır. </p> <p>ISSN 2054-7110 | e-ISSN 2054-7129</p> <p>Göç Dergisi <a href="https://www.facebook.com/gocdergisi/"><strong>facebook.com/gocdergisi</strong></a> | <strong><a href="https://twitter.com/gocdergisi">twitter.com/gocdergisi</a></strong></p> <p><strong><a title="En Çok Okunan Göç Dergisi Makaleleri" href="https://dergi.tplondon.com/goc/top10">En Çok Okunan Göç Dergisi Makaleleri</a></strong></p> tr-TR Sal, 25 Ağu 2020 07:20:38 +0000 OJS 3.2.0.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Makale Çağrısı: Göçmen Girişimciliği Özel Sayısı Makale Çağrısı Sayı Editörleri: Olgu Karan ve Mehmet Rauf Kesici https://dergi.tplondon.com/goc/announcement/view/5 <p><strong>Göç Dergisi:&nbsp;</strong><strong>Göçmen Girişimciliği Özel Sayısı Makale Çağrısı </strong></p> <p><strong>Editörler: </strong><a href="https://doi.org/10.33182/gd.v7i1.681">Olgu <strong>Karan </strong></a>ve <a href="https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.582">Mehmet Rauf <strong>Kesici</strong></a>&nbsp;</p> <p><strong>Özet</strong> Gönderi Tarihi: <strong>29 Ekim 2020 | Tam Makale</strong> Gönderi Tarihi: <strong>1 Mart 2021</strong>&nbsp;</p> <p>Gönderi adresi:&nbsp;<a href="https://dergi.tplondon.com/goc/about/submissions">https://dergi.tplondon.com/goc/about/submissions</a></p> <p>Türkçe yazında yeni gelişmeye başlayan, Atlantik’in iki yakasında ise artan göçmen nüfusuna bağlı olarak 1970’li yıllarda oluşmaya başlayan (Light, 1972) etnik ekonomi ve göçmen girişimciliği yazınında kapsamlı araştırmalar gerçekleştirilmiş ve çeşitli teorik yaklaşımlar gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Etnik ekonomiler ve göçmen girişimciliğini anlama ve açıklamaya dönük çabaların ürünü olarak çeşitli teorik yaklaşımlar geliştirilmiştir. Süreç içinde Weber (1930) tarafından parya kapitalizm (pariah capitalism), Bonacich (1973) ve ardılları tarafından ise aracı azınlıklar (middleman minorities) yaklaşımları içinde formüle edilen göçmen girişimciliği, daha sonra ulus-aşırı yaklaşım, etnik sosyal sermaye (Sandler ve Tschirhart, 1980), etnik kümelenme ekonomileri (Wilson ve Portes, 1980) etnik hegemonya (Jiobu, 1988) ve etnik ekonomi (Light ve Gold, 2000) gibi teorik yaklaşımlarla derinlemesine işlenmiştir.</p> <p>Bu çerçevede yapılan araştırmaların önemli bir kısmını, göçmenlerin nitelikleri, kültürleri,&nbsp; motivasyonları, stratejileri, sosyal sermaye ve etnik ağları, hem kaynak hem de hedef ülkelerde oluşturdukları sermaye formlarını ele alan fail odaklı araştırmalar oluşmaktadır (Altınay, 2008; Altınay ve Altınay, 2006; Basu ve Altınay, 2002; Basu 1998; Bizri, 2017; Galbraith et al., 2007; Hofstede, 1991; Katila ve Wahlbeck, 2012; Kayalar ve Yıldız, 2017; Light, 2007; Mawson ve Kasem, 2019; McEvoy ve Hafeez, 2007; Obschonka ve Hahn, 2018, Özkul ve Dengiz, 2018; Shneikat ve Alrawadieh, 2019; Srinivasan, 1995; Waldinger, et al., 1990; Werbner, 1984, 1990).</p> <p>Bugün artık mekân ve zamanı sıkıştıran telekomünikasyon ve ulaşım teknolojilerinin (Harvey, 1989) de etkisiyle, göçmen girişimciler geldikleri ülkelerdeki ilişkilerini düzenli bir şekilde sürdürebilmekte ve ulus-aşırı girişimcilik ağları kurabilmektedirler (Terjesen ve Elam, 2009; Portes, Guarnizo ve Haller, 2002). Göçmenlerin, ana vatanlarından göç ettikleri ülkelere taşıdıkları kültürel birikimler (“social remittances”) (Lewitt, 1998; <a href="https://doi.org/10.33182/ml.v10i1.107">Levitt ve Lamba-Nieves, 2013</a>) ulus-aşırı ürünlere dönüşebilmektedir. Buna örnek olarak, Almanya ve İngiltere’deki yiyecek içecek sektöründe önemli bir yer tutan döner kebap verilebilir (<a href="https://doi.org/10.33182/tmj.v4i2.397">Sirkeci, 2016</a>).</p> <p>Günümüzde, ayrıca, iç savaş sebebiyle milyonlarca mültecinin Türkiye başta olmak üzere Avrupa’ya göç etmesinden ötürü karar yapıcılar, sivil toplum kuruluşları ve sosyal araştırmacılar yeni sorunlar ve gündemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Örneğin, Türkiye’ye giriş yapan ve geçici koruma statüsünde ikamet eden kayıtlı Suriye kökenli nüfus, Nisan 2020 verilerine göre&nbsp; %98,2 oranında kentsel alanlarda yaşamakta, mülteci nüfusun görünürlüğü buralarda kurdukları küçük işletmelerle belirginleşmektedir.</p> <p>Bütün bu değişimlere cevaben göçmen girişimciliği yazınında yeni eğilimler (Ram, Jones ve Villares-Varela, 2017) oluşmakta ve Bourdieucu ( Cederberg ve Villares-Varela, 2019; İnal, 2007a, 2007b ; Karan, 2019; Özbilgin ve Tatlı, 2005)&nbsp; ya da karma gömülmüşlük teorisi (Kloosterman vd., 1999; Kloosterman, 2000) gibi kurumsal, sosyo-kültürel ve ekonomik bağlamı dikkate alan yaklaşımlar çok katmanlı bir analiz çerçevesi sunmaktadır.</p> <p><strong>Göçmen Girişimciliği Özel Sayısı</strong>’nda aşağıdaki alt başlıklarla sınırlı olmamakla birlikte şu temalarla ilgili çalışmalar beklenmektedir:</p> <ul> <li class="show">Göçmen girişimciliği araştırmalarında yöntem</li> <li class="show">Göçmen girişimciliğini açıklamada kullanılan analitik ve teorik araçlar</li> <li class="show">Göçmen girişimciliği ve entegrasyon</li> <li class="show">Göçmen girişimciliğinin politik, kültürel ve ekonomik değişimlerdeki rolü</li> <li class="show">Göçmen girişimciliğinin etnik ekonomilerdeki fonksiyonları</li> <li class="show">Göçmen girişimcilerin kimlik inşa süreçleri</li> <li class="show">Göçmen girişimciliğinde rekabet ve işbirliği</li> <li class="show">Göçmen girişimcilerin iş yeri açma ve sürdürülebilirlik stratejileri</li> <li class="show">Mültecilerin girişimcilik faaliyetleri ve emek süreci</li> <li class="show">Göçmen girişimciler ve ırkçı sosyal dışlanma</li> <li class="show">Göçmen girişimciler ve sömürü</li> <li class="show">Sosyal ağlar ve mekânsal etkenler</li> <li class="show">İflas eden göçmen işletme sahipleri</li> <li class="show">Farklı göçmen gruplarında girişimcilik</li> <li class="show">Farklı ülkelerde göçmen girişimciliği ve ilgili politikalar</li> <li class="show">İkinci, üçüncü kuşak göçmen girişimciliği</li> <li class="show">Kadın girişimciler</li> <li class="show">Göçmen aile işletmeleri</li> <li class="show">Ulus-aşırı göçmen girişimciler</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kaynakça</strong></p> <p>Altınay, L. (2008). The Relationship between an Entrepreneur’s Culture and the Entrepreneurial Behaviour of the Firm. <em>Journal of Small Business and Enterprise Development</em>, 15 (1), 111-129.</p> <p>Altınay, L., ve Altınay, E. (2006). Determinants of Ethnic Minority Entrepreneurial Growth in the Catering sector. <em>The Service Industries Journal</em>, 6, 203–221.</p> <p>Basu, A., &amp; Altınay, E. (2002). The Interaction Between Culture and Entrepreneurship in London’s Immigrant Business. <em>International Small Business Journal</em>, 20, 371–394.</p> <p>Bizri, R. M. (2017). Refugee-entrepreneurship: A Social Capital perspective. <em>Entrepreneurship and Regional Development</em>, 29(9/10), 847-868</p> <p>Bonacich, E. (1973). A Theory of Middleman Minorities.&nbsp;<em>American Sociological Review</em>, <em>38</em>(5), 583-594</p> <p>Cederberg, M., ve Villares-Varela. (2019). Ethnic Entrepreneurship and the Question of Agency: The Role of Different Forms of Capital, and the Relevance of Social Class. <em>Journal of Ethnic and Migration Studies</em>, 45(1), 115-132.</p> <p>Galbraith, C. S., Rodriguez, C. L., &amp; Stiles, C. H. (2007). Social Capital as a Club Good: the Case of Ethnic Communities and Entrepreneurship.&nbsp;<em>Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. 1</em>(1), 38-53.</p> <p>Harvey, D. (1989) <em>The Condition of Postmodernity</em>. Oxford: Blackwell.</p> <p>Hofstede, G. (1991). <em>Cultures and Organizations: Software of the Mind</em>. London, McGraw-Hill</p> <p>İnal, G. (2007a) Why do Minorities Launch Businesses in Britain? <em>International Journal of Business and Globalisation</em>, 1(1), 51-59.</p> <p>İnal, G. (2007b). <em>A Comparative Study of the Reasons for and Means of Setting-up a Small Business: The Case of Turkish Cypriot Restaurateurs and Lawyers in North Cyprus and Britain</em>. Ph.D. diss.,Queen Mary, University of London</p> <p>Jiobu, R. M. (1988). Ethnic Hegemony and the Japanese of California.&nbsp;<em>American Sociological Review</em>, <em>53</em>(3), 353-367</p> <p>Karan, O. (2019). Suriyeli Mültecilerin Esnaflaşmasını Anlamada Bourdieucu Yaklaşımın Olanakları. <em>İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi</em>, 39(2), 249-276.</p> <p>Katila, S., ve Wahlbeck, Ö. (2012). The Role of (transnational) Social capital in the Start-up Processes of Immigrant Businesses: The Case of Chinese and Turkish restaurant Businesses in Finland. <em>International Small Business Journal</em>, 30(3), 294-309</p> <p>Kayalar, M., ve Yıldız, S. (2017). Uluslararası Göç Sonrası Ortaya Çıkan Girişimcilik Türleri. <em>Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültei Dergisi</em>, 22, 55–62</p> <p>Kloosterman, R. (2000). Imigrant entrepreneurship and the institutional context: A theoretical exploration. In J. Rath (Ed.), Immigrant Business. The Economic, Politico-Institutional and Social Environment (pp. 135-160). Basingstoke: Macmillan.</p> <p>Kloosterman, R., van der Leun, J. P., ve Rath, J. (1999). Mixed embeddedness, migrant entrepreneurship and informal economic activities. International Journal of Urban and Regional Research, 23(2), 253-267.</p> <p>Levitt, P. (1998). Social Remittances: Migration Driven Local-level Forms of Cultural Diffusion.&nbsp;<em>International Migration Review</em>, 32(4), 926–48.</p> <p><a href="https://doi.org/10.33182/ml.v10i1.107">Levitt, P., &amp; Lamba-Nieves, D. (2013). Rethinking social remittances and the migration-development nexus from the perspective of time.&nbsp;<em>Migration Letters</em>,&nbsp;<em>10</em>(1), 11-22. https://doi.org/10.33182/ml.v10i1.107</a></p> <p>Light, Ivan. (1972) <em>Ethnic Enterprise in America: Business and Welfare Among Chinese, Japanese, and Blacks</em>. University of California Press: Berkeley, Los Angeles, and London</p> <p>Light, I., &amp; Gold, S. J. (2000). <em>Ethnic Economies</em>. Academic Press</p> <p>Light, I. (2007). Global Entrepreneurship and Transnationalism. In Dana, L. P. (Eds). <em>Handbook of Research on Ethnic Minority Entrepreneurship: A Co-evolutionary View on Resource Management</em>. 3-15. Edward Elgar Publishing.</p> <p>Mawson, S., ve Kasem, L. (2019). Exploring the Entrepreneurial Intentions of Syrian Refugees in the UK. <em>International Journal of Entrepreneurial Behaviour &amp; Research</em>, 25(5), 1128-1146.</p> <p>McEvoy, D., ve Hafeez, K. (2009). Ethnic Enclaves or Middleman Minority? Regional patterns of Ethnic Minority Entrepreneurship in Britain. <em>International Journal of Business and Globalisation,</em> 3, 94–110.</p> <p>Obschonka, M., ve Hahn, E. (2018). Personal Agency in Newly Arrived Refugees: The Role of personality, Entrepreneurial Cognitions and Intentions, and Career Adaptability. <em>Journal of Vocational Behavior</em>, 105, 173-184</p> <p>Özbilgin, M., ve Tatlı, A. (2005). Book Review Essay: Understanding Bourdieu’s Contribution&nbsp;to Organisation and Management Studies. <em>Academy of Management Review</em>, 30, 855–877.</p> <p>Özkul, G., ve Dengiz, S. (2018). Economic Contributions of Syrian Immigrants to the Hatay Province in the Context of Immigrant Entrepreneurship. <em>Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute</em>, 10 (26), 897-919</p> <p>Portes, A., L.E. Guarnizo, ve W. Haller (2002) Transnational Entrepreneurs: An Alternative form of Immigrant Economic Adaptation. <em>American Sociological Review</em>. Vol 67, April, 278-298.</p> <p>Ram, M., Jones, T., ve Villares-Varela, M. (2017). Migrant entrepreneurship: Reflections on research and practice. International Small Business Journal, 35(1), 3-18.</p> <p>Sandler, T., &amp; Tschirhart, J. T. (1980). The Economic Theory of Clubs: An Evaluative Survey.&nbsp;<em>Journal of Economic Literature</em>,&nbsp;<em>18</em>(4), 1481-1521</p> <p>Shneikat, B., ve Alrawadieh, Z. (2019). Unravelling Refugee Entrepreneurship and Its Role in Integration: Empirical Evidence from the Hospitality Industry. <em>The Service Industries Journal</em>, 39(9/10), 741-761</p> <p><a href="https://doi.org/10.33182/tmj.v4i2.397">Sirkeci, I. (2016). Transnational Döner Kebab taking over the UK. <em>Transnational Marketing Journal</em>, 4(2), 143-158. https://doi.org/10.33182/tmj.v4i2.397</a></p> <p>Srinivasan, S. (1995). <em>The South Asian Petite Bourgeoisie in Britain</em>. Aldershot, UK: Avebury.</p> <p>Terjesen, S. ve Elam, A. (2009) Transnational Entrepreneurs’ Venture Internationalisation Strategies: A Practice Theory Approach. <em>Entrepreneurship: Theory and Practice</em>, 33 (6), 1093-1120</p> <p>Waldinger, R. D., Aldrich, H., &amp; Ward, R. (1990).&nbsp;<em>Ethnic entrepreneurs: Immigrant business in industrial societies</em>&nbsp;(Vol. 1). Sage Publications, Inc.</p> <p>Weber, M. (1930). <em>The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism</em>. Translated by T. Parsons.&nbsp;New York: Scribner</p> <p>Werbner, P. (1984). Business on Grust: Pakistani Entrepreneurship in the Manchester Garment Trade. In R. Ward &amp; R. Jenkins (Eds.), <em>Ethnic Communities in Business: Strategies for Economic Survival</em> (pp. 1–19). Cambridge, MA: Cambridge University Press</p> <p>Werbner, P. (1990). Renewing an Industrial Past: British Pakistani Entrepreneurship in Manchester. <em>Migration</em>, 8, 17–41.</p> <p>Wilson, K. L., &amp; Portes, A. (1980). Immigrant Enclaves: An Analysis of the Labor Market Experiences of Cubans in Miami.&nbsp;<em>American Journal of Sociology</em>,&nbsp;<em>86</em>(2), 295-319.</p> <p><strong>Editörler: </strong><a href="https://doi.org/10.33182/gd.v7i1.681">Olgu <strong>Karan </strong></a>ve <a href="https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.582">Mehmet Rauf <strong>Kesici</strong> </a></p> <p><strong>Özet</strong> Gönderi Tarihi: <strong>29 Ekim 2020 </strong></p> <p><strong>Tam Makale</strong> Gönderi Tarihi: <strong>1 Mart 2021</strong></p> <p>Gönderi adresi:&nbsp;<a href="https://dergi.tplondon.com/goc/about/submissions">https://dergi.tplondon.com/goc/about/submissions</a></p> <p><a href="https://www.GocDergisi.com">www.GocDergisi.com</a></p> <p><img src="https://dergi.tplondon.com/public/site/images/sirkeci/insta01.jpg" alt="" width="350" height="327"></p> https://dergi.tplondon.com/goc/announcement/view/5 Sal, 25 Ağu 2020 07:20:38 +0000 Göç Dergisi Video Özet Uygulaması https://dergi.tplondon.com/goc/announcement/view/4 <p><strong>Göç Dergisi Video Özet Hazırlama Klavuzu</strong></p> <p><strong>Video özet nedir?</strong></p> <p>Video özet, makalenizin ve makalenize konu olan araştırmanızın temel noktalarını sözlü olarak anlattığınız ve izleyicide makaleyi okuma konusunda merak uyandıran bir görsel anlatım aracıdır.</p> <p><strong>Video özet süresi ne kadardır?</strong></p> <p>Video özetlerin temel noktaları içeren, konsantre bir yapıda olması; en fazla 5 dakika sürmesi beklenmektedir.</p> <p><strong>Video özetini kim hazırlamalı?</strong></p> <p>Birden fazla yazar tarafından sunulan çalışmalarda baş yazar ya da yazar grubunun uygun gördüğü yazar tarafından hazırlanabilir.</p> <p><strong>Video özeti nasıl hazırlayabilirim?</strong></p> <p>Format ve çekim tekniği olarak görüntünüzü ve ses netliğinizi sağlayan her türlü ekipmanı kullanabilirsiniz.</p> <p>Aşağıdaki standartlara dikkat etmek koşuluyla yüksek çözünürlüklü telefon kamerası, bilgisayar kamerası, harici kamera&nbsp; ya da kurumunuzun kayıt imkanı tanıyan uzaktan eğitim imkanlarından yararlanarak hazırlayabilirsiniz.</p> <p><em><u><strong>Teknik unsurlar</strong>:</u></em></p> <p>- &nbsp;Videonuzun süresi en az&nbsp; 2 en fazla 5 dakika olmalıdır.</p> <p>- Görüntü ve ses anlaşılır olmalıdır. Telefon kamerası vb. araçlarla yapılan çekimlerde kamerayı yan tutunuz. Arka plan gürültüsü olmamasına dikkat ediniz. &nbsp;Kameranın doğrudan anlatıcı olarak sizi göstermesine dikkat ediniz.</p> <p>- Arka plan ve görsellerde kurumsal veya ticari hiçbir logo ve ibare yer almamalıdır.</p> <p><strong><em><u>İçerik unsurları: </u></em></strong></p> <p>Video özetinizin içeriği, çalışmanızın yapısına göre sizler tarafından tasarlanmakla birlikte aşağıdaki hususları içermesine lütfen dikkat ediniz:</p> <p>-Makale başlığınızı tam olarak paylaşınız.</p> <p>-Bu araştırmayı yapmaya neden karar verdiniz?</p> <p>-Temel yanıt aradığınız sorular nelerdi?</p> <p>-Hangi bulgu ve sonuçlara eriştiniz?</p> <p>-Çalışmanızı farklı kılan yönleri ya da mevcut literatüre katkıları neler?</p> <p><strong>Göç Dergisi ekibine videomu nasıl iletebilirim?</strong></p> <p>Videonuzu tamamladıktan sonra dosya büyüklüğü nedeniyle e-posta aracılığıyla doğrudan ekleyerek göndermeniz mümkün olmayacaktır.</p> <p>Bu nedenle dosyayı Google Drive, Wetransfer ya da benzeri dosya paylaşım uygulamalarını kullanarak <a href="mailto:gocdergisi@gmail.com">gocdergisi@gmail.com</a> e-posta adresine “<a title="Göç Dergisi Video Özet Onam Formu" href="https://drive.google.com/file/d/14vj9KFg0nD54oF-Z78R4QOcsT-E1Nf7U/view?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener"><strong>Göç Dergisi Video Özet Onam Formu</strong></a>”nu doldurup ekleyerek son gönderim tarihinden önce iletmenizi rica ederiz. &nbsp;</p> <p>Videonuz Göç Dergisi ekibi tarafından montajlanıp gerekli kontrollerden sonra <a title="Göç Dergisi YouTube" href="https://www.youtube.com/channel/UCzF0HgHXJm9zZkKDBs0aB5Q" target="_blank" rel="noopener">derginin youtube kanalında</a> yayınlanacaktır.</p> https://dergi.tplondon.com/goc/announcement/view/4 Prş, 11 Haz 2020 07:55:05 +0000 Makale Çağrısı: Göç ve Sinema Özel Sayı Makale Çağrısı - Editörler: Vildan Mahmutoğlu ve Ayla Torun https://dergi.tplondon.com/goc/announcement/view/3 <h1>Göç ve Sinema Özel Sayısı Makale Çağrısı</h1> <p>Göç sinemanın her zaman ilgilendiği konulardan olmuştur. Dünyanın içinden geçtiği tüm toplumsal meselelerde olduğu gibi, yaşanan göçler de sinemaya yansımıştır. Bu çerçevede Göç Dergisi olarak, "Göç ve Sinema" başlığı altında bir özel sayı hazırlıyoruz.</p> <p><strong>Editörler:&nbsp;</strong>Vildan <strong>Mahmutoğlu</strong> (Galatasaray Üniversitesi) ve Ayla <strong>Torun</strong> (Nişantası Üniversitesi)</p> <p>Son gönderi tarihi:&nbsp;<strong>1 Kasım 2020</strong>.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Gönderi adresi:&nbsp;<a href="https://dergi.tplondon.com/goc/about/submissions">https://dergi.tplondon.com/goc/about/submissions</a></p> <p>Göç sinemanın her zaman ilgilendiği konulardan olmuştur. Dünyanın içinden geçtiği tüm toplumsal meselelerde olduğu gibi, yaşanan göçler de sinemaya yansımıştır.&nbsp; Ele alınan konular açısından sinemada sadece toplumsal değişimler değil, bireysel hikâyeler de konu edilmiştir. İç göç, ulusötesi göçmenlik, mültecilik, işçi göçü, mübadele, vatan hasreti, gurbet, geri dönüşler gibi konular kurmaca ve belgesel sinemada geniş yer bulmuştur.</p> <p>Bu çerçevede <strong>Göç Dergisi</strong> olarak, "<strong>Göç ve Sinema</strong>" başlığı altında bir özel sayı hazırlıyoruz.</p> <p>Yeni kıtaların keşfiyle birlikte göç etmeye başlayan toplumların hikâyeleri sinemaya konu olmaya başlamıştır. Sanayi Devrimi sonrasındaki iç göçlerin hareketleriyle gelen kentleşme ya da savaşlar, politik veya etnik çatışmalar, iş-geçim kaynağı, yeni yaşam arayışları, iklim değişiklikleri/kuraklık, kıtlık gibi doğa kaynaklı yoksunluklar, eğitim, beyin göçü gibi süreçlerin sonunda gelen dış göç gibi başlıklarla sinemaya konu olmaktadır.</p> <p>Günümüzde özellikle gündemden düşmeyen mülteci sorunlarıyla birlikte göçmenlik, kurmaca ve belgesel sinemanın da odağında yer almaktadır. Bu yönüyle tarih ve politikanın kurmaca sinemanın beslendiği önemli bir alan olması gibi, mülteciler ve göçmenlik -kurgunun yanı sıra- belgesel sinemanın da esin kaynağı konumundadır.</p> <p>Göçmen sineması, ulusaşırı sinema, aksanlı sinema, çok dilli (polyglot) sinema, diaspora sineması gibi adlandırmalarla ortaya çıkan bu alan, ortak yapımlarla daha da görünürlük kazandı. Farklı tarihsel, toplumsal, siyasal nedenlerle yurtlarını terk etmiş olan sinemacıların ürettiği bağımsız ulusaşırı filmler, ortak olarak yöneldikleri temaların yanı sıra ortak biçimsel özellikleri, benzer üretim ve tüketim koşulları nedeniyle bir tür oluşturmaktadır. Ülkelerin içe dönmesinin tartışıldığı, yeniden duvarların örüldüğü bu dönemde, göç meselesini sinemayla ilişkili olarak sosyoloji, antropoloji, toplumsal hareketler, psikoloji, ekonomi, hukuk, eğitim, politika, sağlık, kültürel çalışmalar, kültürlerarası iletişim, uluslararası ilişkiler, dilbilimi, sanat, felsefe, mimarlık ve kentleşme gibi disiplinlerle birlikte ele alan çalışmaları Göç ve Sinema özel sayısında derlemeyi amaçlıyoruz. Paylaşacağınız ilgili makalelerinizin özgün ve yeni tartışmalarla sinemaya katkı sağlaması dileğiyle, sizleri (2021 yılı Mayıs ayında yayınlanacak olan) bu özel sayıya katkı vermeye davet ediyoruz.</p> <p><strong>Göç ve Sinema Özel Sayısı</strong>'nda göç, göçmenlik, mültecilik konuları ekseninde, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki başlıklar altında makaleler kabul edilecektir:</p> <ul> <li class="show">Göçmen Sineması</li> <li class="show">Mülteciler ve Göç</li> <li class="show">Bağımsız Ulusaşırı Sinema ve Ortak Yapımlar</li> <li class="show">Aksanlı Sinema</li> <li class="show">Göç, Sinema ve Tarih</li> <li class="show">Göç ve Politik Sinema</li> <li class="show">Göç, Kadınlar ve Çocuklar</li> <li class="show">Sinema ve İnsan Hakları</li> <li class="show">Zaman, Mekân, Sınır ve Hatıra</li> <li class="show">Etnisite, Kimlik, Temsil ve Sinema</li> <li class="show">Bellek ve Kolektif Hafıza ve sinema</li> <li class="show">Ulusaşırı Sinema ve Auteur Yönetmenler</li> <li class="show">Yönetmen-Ülke Tartışmaları, Uluslaşırı Yönetmenler</li> <li class="show">Sinemada Fiziksel Gerçeklik ve Kurgusal Gerçeklik</li> <li class="show">Belgesel sinemaya yansıyanlar</li> <li class="show">Kısa filmler (belgesel ve kurmaca)</li> <li class="show">Sinema ve izleyici alımlama çalışmaları</li> <li class="show">Sinemada yeni medya teknolojileri ve yeni izleyici deneyimleri</li> </ul> <p>Editörler: Vildan <strong>Mahmutoğlu</strong> ve Ayla <strong>Torun</strong></p> <p>Son gönderi tarihi:&nbsp;<strong>1 Kasım 2020</strong>.</p> <p>Gönderi adresi:&nbsp;<a href="https://dergi.tplondon.com/goc/about/submissions">https://dergi.tplondon.com/goc/about/submissions</a></p> <p><a href="https://www.GocDergisi.com">www.GocDergisi.com</a></p> <p><img src="https://dergi.tplondon.com/public/site/images/sirkeci/insta01.jpg" alt="" width="350" height="327"></p> https://dergi.tplondon.com/goc/announcement/view/3 Sal, 12 May 2020 14:15:37 +0000 Makale Çağrısı: Göç ve Kent Özel Sayı Makale Çağrısı - Editörler: Selma Akay Ertürk ve Erhan Kurtarır https://dergi.tplondon.com/goc/announcement/view/1 <p>Günümüzde dünya nüfusunun yarıdan fazlası kentlerde yaşamaktadır. Kentler; çok sayıda farklı fonksiyonu barındıran, çok çeşitli ekonomik faaliyetlerin sürdürüldüğü, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu, kentte yaşayan insanların; ürün, bilgi ve sanat ürettiği, aynı zamanda da bunları tükettiği yerleşmelerdir. Birleşmiş Milletlere (BM) göre 2018 yılında dünya nüfusunun %55'i olan 4,2 milyar insan kentlerde yaşamını sürdürmekteydi. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 70 milyon insan, çok sayıda itici faktöre sahip olan kaynak coğrafyadan çok sayıda çekici faktöre sahip olan kentlere göç etmektedir. Kırdan kente göçün yanı sıra daha küçük kentlerden büyük kentlere yönelen göçler de söz konusudur. Fakat büyük oranda hedef yerleşim yine bir kenttir ve yaşanan süreç de gittikçe büyüyen bir kentleşme süreci olmaktadır. Yine BM tarafından yapılan tahminlere göre 2050 yılında dünyadaki kentsel nüfusun 6,5 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünyadaki kentsel nüfusun da toplam nüfusun %70’ine ulaşması beklenmektedir.</p> <p><img src="https://dergi.tplondon.com/public/site/images/sirkeci/christian-battaglia.jpg" alt="Photo by Christian Battaglia on Unsplash.com" width="400" align="left"></p> <p>Dünya genelinde 1990 yılında 10 milyon veya daha fazla nüfusa sahip 10 mega kent varken, 2014 yılında mega kentlerin sayısı 28'e yükseldi ve bu rakam 2018 yılında 33'e kadar ulaştı. Yakın gelecekte, mega kentlerin %90'ının, kentleşmenin çok yoğun olarak yaşandığı, gelişmekte olan ülkelerde yer alacağı düşünülmektedir. Ayrıca nüfus artışının bir yansıması olarak, önümüzdeki yıllarda, gelişmekte olan ülkelerde kentlerin kapladıkları yapılaşmış alanlarının da genişleyeceği öngörülmektedir. Gittikçe kentlileşen bu nüfus hareketi ve hedef kentlerde yaşanan nüfus artışı sonucunda yaşam alanlarındaki standartlar da düşmekte ve yaklaşık 828 milyon insan gelişmekte olan ve geri kalmış ülkelerdeki kentlerin gecekondu mahallelerinde yaşamak zorunda kalmaktadır.</p> <p>Dünya genelinde ekonominin merkezi olmaları, sağlık, eğitim ve kültür imkanlarının daha iyi olması sebebiyle kentler, hem iç göçün hem de uluslararası göçün, yani kısacası insan hareketliliğinin, de odak merkezleridir. Göç olgusu, ister bir ülke içindeki yerleşmeler arasında iç göç, isterse de iki farklı ülke arasında dış göç şeklinde gerçekleşsin, mutlaka kentlerde çok çeşitli ve karmaşık sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal değişimlerin ve dönüşümlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dünya genelinde çok farklı disiplin alanlarındaki uzmanlar kentlerde ortaya çıkan değişim ve dönüşüm süreçlerini anlamaya ve etkilerinin yönetilebilmesi için yöntem üretmeye çalışmaktadır. Bu çaba, merkezi yönetimler, yerel yönetimler, uluslararası ve yerel sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve sivil toplum gönüllüleri tarafından paylaşılmakta ve kentlerde meydana gelen değişimler bu çok aktörlü yapı tarafından yaşanan sürecin dinamikleri keşfedilmeye çalışılırken, göç sonrası ortaya çıkan süreçlere dair yöntem geliştirmeye çalışmaktadırlar. Göç süreçleri ve göçmenler hedef coğrafyalarda ve kentlerde bir taraftan çok önemli gelişmeler sağlayabildikleri gibi bir taraftan da çok önemli sorunların içine de düşebilmektedirler. Göçmenler göç ettikleri ülkelerde çok farklı sektörlerde çalışarak, iş üreterek ve yaratıcılıklarını ortaya koyarak yerel ekonominin gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerde de göçmenler hem sağlık sektörüne hem de tarım sektörüne işgücü sağlamaları dolayısıyla kilit rollere sahip olmuş kişilerdir.</p> <p>Kentler zorunlu göçmenler ve ekonomik göçmenlerin de çok büyük bir kısmını çekmektedir. BMMYK’ne göre 2018 yılının sonuna doğru, dünya genelinde çatışmalar, savaşlar ve afetler gibi sebeplerden dolayı, doğduğu yerden başka bir yere zorunlu olarak göç etmek durumunda kalmış insanların sayısı 70,8 milyon kişiye ulaşmıştır. Bu kişilerin 25,9 milyonunu mülteciler, 41,3 milyonunu ülkesi içerisinde yer değiştirmek zorunda kalmış insanlar ve 3,5 milyonunu da sığınmacılar oluşturmaktadır. Dünya genelindeki mülteciler ile sığınmacıların %85’i gelişmekte olan ülkelerdeki ve geri kalmış ülkelerde, çoğunlukla da kentlerde kent mültecileri olarak yaşamaktadırlar. Zorunlu olarak göç etmek durumunda kalan bu insanların dışında, günümüzün küresel dünyasında çok sayıda göçmen de gelirini arttırmak için kendi ülkesinden ayrılarak, çalışmak üzere başka bir ülkeye büyük çoğunlukla da o ülkenin kentlerine göç etmektedir. Bu ekonomik göçmenler, kentlerde çok çeşitli sektörlerde bazen kayıtlı bazen de kayıtsız olarak çalışarak, elde ettikleri gelirin önemli bir kısmını da ülkesine göndererek ulus-aşırı ağlar üretmektedirler. Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de kentler, insan hareketliliğinin merkezleri olurken küresel ilişki ve ağların da merkezinde yer almaktadır. Halen içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi süreci bir kez daha gösterdiği gibi küreselleşmiş kentler birer hedef göçmen kentleri olarak uluslararası trafiğin de odak noktaları haline gelmişlerdir ve dünyanın her yeriyle etkileşim içinde olduklarından salgından da çok hızlı etkilenen ilk yerleşimler olmuşlardır.</p> <p>Yaşadığımız dönemde teknolojinin ve ekonominin de gelişmesiyle insan hareketliliği gittikçe artmış, göçlerin yaşanma biçimi, araçları değişmiş ve süreç daha karmaşık hale gelmiştir. Tüm dünyada yaşanan bu büyük hareketlilik, yerel yönetimlerin üzerine de kentlerine yeni gelen göçmenlerin, mültecilerin, sığınmacıların ve ülkesi içinde yerinden edilmiş insanların, bu yeni coğrafyada yerleşme problemlerinin çözülmesi, yaşanan göç süreçlerinin yönetilmesi, sosyal uyumun ve toplumsal kabulün teşvik edilmesi gibi önemli ve zor görevler yüklemiştir. Göçmenlerin yeni coğrafyada siyasi özne olmaları, sosyal hakları konusunda söz sahibi olmaları, yerel yönetime ve yerel kalkınmaya doğrudan katılımlarının sağlanması ise başarılması gereken ve talep edilen diğer önemli hususlardır. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Geleneksel olarak, insan hareketliliğiyle yani göçle ilgili planlar ve politikalar ulusal ve uluslararası ölçekler için üretilmektedir. Bununla birlikte, özellikle kentler için göç ve göç yönetimi söz konusu olduğunda yerel politikalar çok daha hayati hale gelmektedir. Dar anlamda göç politikaları - yani ülkeye kimin girebileceği veya ülkeyi terk edebileceği politikaları - genellikle ulusal düzeyde tasarlanırken, göç yönetişiminde ve göçün etkilerinin yönetilmesinde yerelde atılan adımlar, uygulanan plan ve politikalar önem kazanmaktadır. Fakat göç yönetiminin etkin yerel politikası ve başarılı yerel uygulamaları, ülkeye göre değişmekle birlikte, tüm dünyada en zayıf kalınan alanlardır. Ülke politikası açısından öncelikle ve ısrarla önemli bir güvenlik sorunsalı olarak ele alındığı sürece göç olgusunun yerelleşmesi meselesi belki de ülkeler ve kentler için bu alandaki en büyük zorluktur. Yaşanan bu zorluktan ötürü göçmen kentleri üzerine daha çok araştırmak ve düşünce üretmek tüm ilgili kesimlerin önemli bir çabası olarak karşımıza çıkmaktadır.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>“Göç” ve “Kent” gibi birbirinin sebebi ve sonucu olarak görülebilecek iki önemli olgunun bir arada değerlendirilmesi Göç Dergisinin yeni özel sayısının teması için de ilham kaynağı olmuştur. Göçmen Kentler, Göçün Yerelleşmesi, Yerel Yönetimler ve Göç İlişkisi, Kentsel Mülteciler gibi göç ve kent ile ilgili konular ilginizi çekiyorsa, yayınlanmasını önereceğiniz çalışmalarınız varsa, göç ve kent ile ilgili araştırma bulgularınızı paylaşmak istiyorsanız sizi <strong>Göç Dergisi</strong>’nin Şubat 2021’de yayınlanacak olan “Göç ve Kent Özel Sayısı”na davet ediyoruz.&nbsp;</p> <p>Saygılarımızla&nbsp;</p> <p>Göç ve Kent Özel Sayı Editörleri</p> <p><strong>Selma Akay Ertürk</strong> (İstanbul Üniversitesi ve University College London) ve <strong>Erhan Kurtarır</strong> (Yıldız Teknik Üniversitesi)</p> <p><strong>Gönderi Son Tarihi: 14 Ağustos 2020&nbsp;</strong></p> <p><a href="https://dergi.tplondon.com/goc/about/submissions">https://dergi.tplondon.com/goc/about/submissions</a></p> <p><strong>Göç Dergisi Göç ve Kent Özel Sayısı Alt Başlıkları</strong></p> <p>-Göçün kentlere olan sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal etkileri</p> <p>- Mekansal Planlama ve Göç Yönetimi</p> <p>- Kentsel Planlar ve Kentsel Mülteciler</p> <p>- Kentlerde Covid-19 pandemisi başta olmak üzere salgın hastalıkların göçmenlere ve kent mültecilerine olan etkileri</p> <p>- Kentlerde göçle ilgili planlama ve yerel politika</p> <p>- Göç, kentler ve yerel yönetimler</p> <p>- Kentsel alanda göçmenlerin uyumu ve toplumsal kabulü</p> <p>- Kentlerde göçmenlerin dahil olduğu emek piyasası</p> <p>- Sosyal inovasyon modeli ve kapsayıcı kent inşası</p> <p>- Göç ve konut politikaları</p> <p>- Kentlerde göçmen girişimleri</p> <p>- Göç, kentler ve toplumsal cinsiyet</p> <p>- Kültürel Miras, göçmenler ve mülteciler</p> <p>- Göç, kent ve kültürleşme</p> <p>- Kentsel ayrışma, gettolar ve uydu kentler</p> <p>- Kentlerin Görülmeyen Yeni Grupları</p> <p>- Göç, kentler ve ulaşım ağları</p> <p>- Kentlerde göçmenler ve mültecilere yönelen yabancı düşmanlığı</p> <p>- Kentlerde (gelişmiş ekonomilerde) göçmenlerin teknolojiye ve inovasyona katkıları</p> <p>- Kentlerde uluslararası ve yerel STK’ların varlığı ve bunların etki alanları</p> <p>- Kent göçmenleri ve iletişim (çokdillilik)</p> <p>- Kent göçmenleri ve afet yönetimi (kriz yönetimi) (salgın hastalıklar, depremler, doğal afetler)</p> <p>- Göç ve küresel kentler-Göç, kentler ve diaspora- Kentsel Hizmetlere Göçmenlerin Erişimi</p> <p>- Kentlerde göçmenlerin ve mültecilerin eğitimi</p> <p>- Kentlerde göçmenlerin ve mültecilerin sağlık hizmetlerine ulaşması</p> <p>- Yerel Dayanışma Ağları ve Göç</p> <p>- Göç Yönetiminde Birlikte Yaşam Alanları ve Yönetimi</p> <p>- Kentsel Adaptasyon, Sosyal İnovasyon ve Göç</p> <p>- Birlikte Yaşam Modelleri, Kentsel Yaşayan Laboratuvarlar ve Yerel Yenilikçi Sosyal Uyum Çalışmaları&nbsp;</p> <hr> <p><strong>Göç Dergisi </strong>insan göçü, göçmenler ve göçmenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları ve tartışmaları yayınlamayı amaç edinmiş hakemli ve uluslararası bir alan dergisidir.</p> <p>Yayın İlkeleri ve Endeksleme ve Dergi Hakkındaki diğer bilgiler için bakınız: <a href="https://dergi.tplondon.com/goc/about">https://dergi.tplondon.com/goc/about</a></p> https://dergi.tplondon.com/goc/announcement/view/1 Çrş, 29 Nis 2020 15:56:53 +0000