Göç Dergisi https://dergi.tplondon.com/goc <p><a href="http://dergi.tplondon.com/index.php/goc/login"><img src="https://dergi.tplondon.com/public/site/images/sirkeci/gd_cover_smll.png" alt="Göç Dergisi" width="130" height="200" align="left" /></a> <strong>Göç Dergisi (GD) </strong>göç araştırmaları alanında uluslararası, hakemli süreli bir yayındır. <strong>Göç Dergisi</strong> insan göçü, göçmenler ve göçmenlik ile ilgili bilimsel çalışmaları ve tartışmaları yayınlamayı amaç edinmiş hakemli ve uluslararası bir alan dergisidir. <strong>Göç Dergisi</strong> sığınmacılar, mülteciler, düzensiz göçmenler, beyin göçü, işçi göçü, geri dönüşler gibi konular yanında göç etmeyenler ile ilgili araştırmaları ve göçle ilgili kuramsal çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır. <strong>Göç Dergisi</strong>'ne gönderilen makaleler çifte-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulur ve yayınevinin <a href="https://www.tplondon.com/authors/publishingethics/" target="_blank" rel="noopener">yayıncılık ahlakı ilkelerine</a> uygun olarak karara bağlanır. <span style="font-weight: bolder;">Göç Dergisi </span>çeşitli <a style="background-color: #ffffff; color: #009de5;" href="https://dergi.tplondon.com/goc/indeksler">alan indekslerinde</a> taranmaktadır. </p> <p>ISSN 2054-7110 | e-ISSN 2054-7129</p> <p>Göç Dergisi <a href="https://www.facebook.com/gocdergisi/"><strong>facebook.com/gocdergisi</strong></a> | <strong><a href="https://twitter.com/gocdergisi">twitter.com/gocdergisi</a></strong></p> <p><strong><a title="En Çok Okunan Göç Dergisi Makaleleri" href="https://dergi.tplondon.com/goc/top10">En Çok Okunan Göç Dergisi Makaleleri</a></strong></p> Transnational Press London tr-TR Göç Dergisi 2054-7110 Bağımlılık İçin Bir Risk Etmeni Olarak Zorunlu Göç https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/693 <p>ÖZET</p> <p>Bu çalışmada zorunlu göç eden bireyler arasında yeni yaşam yerlerinde bağımlılık davranışı geliştirmesine neden olabilecek etmenler değerlendirilmektedir. Zorunlu göç, bireyin kendi isteği dışında yaşadığı bir süreç olarak belirsizlik, kaygı, yalnızlık gibi sorunları taşımaktadır. Bireyin bu süreçte maruz kaldığı travmatik deneyimler, kültürel uyum güçlükleri ve psikolojik rahatsızlıklar gibi etmenler bağımlılık açısından birer risk etmenidir. Bağımlılık literatürde çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Fizyolojik çerçevede çok boyutlu bir yapıda kronik ve tekrarlayan bir beyin hastalığı olarak tanımlanırken, psikolojik veya sosyal çerçevede de ele alındığı çalışmalar mevcuttur. Bağımlılığa neden olan etmenleri belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda ise bağımlılığın nedenleri psikolojik, genetik, biyolojik ve sosyo-kültürel boyutlar açısından ele alınmaktadır. Bu nedenle bağımlılığın temelinde yatan tek bir etmenden yola çıkarak olguyu tanımlamak müdahale programlarına yol göstermede yeterli gelmeyecektir. Bu kapsamda konu ile ilişkili alanyazınları incelenerek zorunlu göç ve bağımlılık arasındaki ilişkide etkili olan etmenler ele alınarak bağımlılık göç boyutunda tartışılacaktır.</p> <p><strong>Anahtar sözcükler:</strong> Bağımlılık, Stres, Travma, Zorunlu Göç</p> Dilara Demircan Meltem Güler Telif Hakkı (c) 7 1 Dergi Hakkında https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/692 <p>Göç Dergisi hakkında bilgiler: Yayıncı, adres, endeksleme bilgileri vb.</p> Göç Dergisi Telif Hakkı (c) 2020 Göç Dergisi 2020-05-12 2020-05-12 7 1 Koronavirüs Salgınının Türkiye’deki Suriyelilere Etkileri Üzerine İlk İzlenimler https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/691 <p>Son dokuz yılda Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin sayısı 3,5 milyonu geçmiştir ve bunların büyük bir çoğunluğu kamplar dışında yaşamaktadır. Koronavirüs (Kovid-19) salgını çok kısa bir süre içinde pek çok ülkeyi ve kıtayı etkisi altına almıştır. 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs salgınını küresel bir salgın yani pandemi olarak ilan etmiş ve ülkelerden yayılmayı durdurmak için sıkı önlemler almasını istemiştir. Aynı tarihte 11 Mart 2020’de Türkiye’de ilk Koronavirüs vakası Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulmuştur. Bu çalışmanın amacı, Koronavirüs’un Türkiye’deki Suriyelilere olan sosyal, ekonomik, kültürel ve mekansal etkilerini ve Türkiye’de Suriyelilere yardım eden kuruluşların bu salgın döneminde yani bu acil kriz durumuna verdikleri yanıtları incelemektir. Yerli ve yabancı literatür ile resmi kurumların verilerinden, web sayfalarında paylaştıkları bilgilerden ve medyada çıkan haberlerden faydalanılan bu çalışmada, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin, Koronavirüs salgını döneminde uluslararası sınırları geçme veya Türkiye’de bulundukları yerde kalma konusunda karşılaştıkları seçenekler değerlendirilmiştir.&nbsp; Türkiye’deki Suriyeliler Koronavirüs salgını döneminde yerel toplumun üyeleri gibi, ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır.</p> <h4>ABSTRACT IN ENGLISH</h4> <h4>Early Reflections on the Effects of Coronavirus Pandemic on Syrian refugees in Turkey</h4> <p>In the past nine years, the number of Syrian refugees in Turkey has exceeded 3.5 million, and the vast majority of them live outside the camps. Coronavirus (COVID-19) epidemic has affected many countries and continents in a short time. On March 11, 2020, the World Health Organisation (WHO) declared the COVID-19 as a pandemic and asked countries to take stringent measures to stop spreading. On March 11, 2020, on the same date the Ministry of Health, announced the first case of COVID-19 in Turkey. This study aims to analyze the social, economic, cultural and spatial effects of Coronavirus on the Syrian refugees in Turkey and to examine the response of the institutions and international and local NGO’s who support the Syrian refugees in Turkey during this pandemic, that is, in an emergency crisis. In this study, which utilizes the data of official institutions, the information they share on their web pages and the news in the media, options of Syrians in Turkey for crossing international borders or for staying in places where they live in Turkey in time of COVID-19 evaluated. During the Coronavirus outbreak, Syrians in Turkey faced with economic difficulties like members of the local community.</p> Selma Akay Ertürk Telif Hakkı (c) 2020 Göç Dergisi 2020-05-12 2020-05-12 7 1 121 146 10.33182/gd.v7i1.691 Âlim Arlı, Bülent Şen, Ayşe Alican Şen (2016). Yoksulluğu Bölüşmek: Süleymaniye Bekâr Odası Göçmenleri. İstanbul: Küre Yayınları, 233 sayfa, ISBN: 978-605-9125-34-5 https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/690 AYŞE VATANSEVER Telif Hakkı (c) 7 1 BİRLEŞİK KRALLIK’TA MÜLTECİ ENTEGRASYONU: TEMEL POLİTİKALAR VE YAKLAŞIMLAR https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/689 <p>Mülteci entegrasyonu konusu, Suriye’de başlayan olaylar sonrası çoğu Avrupa ülkesinde olduğu gibi Birleşik Krallık’ta da yeni gelenlerin entegrasyonu kapsamında sıkça tartışılır hale gelmiştir. Araştırmalar, I. ve II. Dünya Savaşları sırasındaki mülteci hareketlerinin Birleşik Krallık’ta temel mülteci politikalarının gelişimini etkilediğini göstermektedir. II. Dünya Savaşından sonra politika yaklaşımı asimilasyondan çok kültürlülüğe kayarken, 1990’lı yıllardaki politikalarda sığınmacı sayısının azaltılması amacıyla göçün sınırlanması yaklaşımı hakim olmuştur. Birleşik Krallık 2000-2008 yılları arasında AB’den gelen fonlarla mülteci hedefli politikalar uygulamış ve 2012 yılından itibaren mülteciler de artık diğer göçmenlerle birlikte topluluk uyumu politikaları kapsamında ele alınmaya başlamıştır. Birleşik Krallık, ana akım politika yaklaşımı, oldukça sınırlı yeniden yerleştirme programları ve güçlü bir şekilde yerelleşmeye dayalı entegrasyon stratejisi uygulamaktadır. Politikalarda zaman içinde değişim olmakla birlikte, ana politikalar temelde yapısal entegrasyonun kolaylaştırılması ile topluluk uyumunun sağlanmasına dayanmaktadır. Bu makale, Birleşik Krallık’ta uygulanan mülteci entegrasyon politikalarını ve temel yaklaşımları, tarihsel çerçeve ve mülteci entegrasyonuna ilişkin belgelerden hareketle kavramsallaştırmayı amaçlamaktadır.</p> Zahide Erdoğan Telif Hakkı (c) 7 1