Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekânsal Yoğunlaşması-Ayrışması

Yazarlar

  • Mustafa Kemal Şan Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
  • Meryem Küçük Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v5i2.603

Özet

1980 itibariyle dünyada benimsenen küresel ve neo–liberal politikalar, toplumların sosyal, kültürel ve siyasal yapısında büyük ölçekte değişimlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Değişim ve dönüşümün etkileri en fazla kent mekânında görülmüştür. Çalışma bu temel tezden yola çıkarak; kentsel mekânın toplumsal yapının anlaşılmasında merkezi bir öneme sahip olduğunu iddia ederek, kentsel mekânın ayrışma sürecinin önemli değişkenlerinden olan ‘yoksulluk’, ‘göç’ ve ‘evsizlik’ olgusunu ele almaktadır. Ayrıca, çalışma göç’ ün kentlerde meydana getirmiş olduğu hızlı değişim ve dönüşümü, göç eden kesimin kentle ayrışma sürecini ve günümüz toplumlarının aşina olduğu evsizlik olgusunun göç ile olan ilişkisini analiz etmeyi hedeflemektedir. Dahası, çalışmanın amaçları çerçevesinde 24.02.2014-29.02.2014 tarihleri arasında İBB Darülaceze müdürlüğü tarafından yürütülen evsizlerin kış aylarında soğuk hava koşullarından korunması amacıyla açılan Zeytinburnu Spor Kompleksi Barınma Evi’nde 80 (Bunların 68’ı erkek, 12’si kadındır.)  evsiz ile gerçekleştirilen nitel araştırmanın analizi yer almaktadır. Çalışmanın yaklaşım biçimi ise fenemolojik-yorumsama olup, veri analizlerinde betimsel ve sistematik analiz yaklaşımı ile birlikte yorumlama tekniği kullanılmıştır. Çalışma kısaca; “göç ve evsizlik”, “kentsel yoksulluk” ve  “mekânsal farklılaşma-yoğunlaşma” temaları etrafında çerçevelendirilmiştir. Çalışmanın bulgularında yaygın olarak; göç ve hızlı kentleşmeyle birlikte işgücü piyasasındaki imkânların büyük ölçüde sınırlanmış olması ve konut yapısındaki köklü değişimler evsizlik olgusunun görünürlüğünü arttırdığı ikinci olarak, değişen koşullara bağlı olarak evsizlerin yoksulluğunun daimi hale getirdiği ve son olarak, evsizlerin kent içi ayrışmanın önemli aktörlerinden olduğu tespit edilmiştir.

ABSTRACT IN ENGLISH

Urban Poverty, Migration and Spatial Concentration- Segregation of Poverty

Global and neo-liberal policies adopted in the world as of 1980 have led to massive changes in the social, cultural and political structure of societies. The effects of change and transformation are mostly seen in urban areas. As the study mentions this basic thesis and the thesis asserts that urban areas have major role on understanding of the social structure, it deals ‘migration’, ‘poverty’, and ‘homelessness’ which are one of the most important factors of the urban disintegration. Otherwise, the study aims to analyze rapid change and transformation in urban areas because of migration, disintegration process of people who migrate and homelessness, which is so usual for today’s people. Furthermore, for aims of the study were interviewed 80 homeless who stayed in Zeytinburnu Sport Complex in the housing complex for the protection of the homeless from cold weather conditions in the winter months by İBB Darülaceze Directorate between 24.02.2014-29.02.2014. These are 68 men and 12 women. The method of the study is quantitative; its approach is phenomenological-interpretivist. Quantitative research ‘s results were used as descriptive and systematic analysis with interpretation technique. Shortly, the study mentions ‘migration and homelessness’, ‘urban poverty and spatial concentration –segregation’. The study finding majorly shows that limitation of the labor income with migration and rapid urbanization and because of changes in residential building structure, homelessness changed as visible. Based on changing conditions, poverty of the homeless become permanent and the study confirmed migration and rapid urbanization are one of the major factors in the urban-segregation.

Referanslar

Acar, H. ve Erbay, E. (2013). Sokak Çalışması: Temel Kavramları ve Kapsamı. Sosyal Politika ve Kamu Yönetimiyle Sosyal Hizmet. İçinde Ankara: Maya Akademi.

Baum, S. ve Burnes, W. (1993). A Nation in Denial: The Truth About Homelessness. Oxford: Westview Press.

Bahr, H.M. (1990). “Introduction” in Homeleesness in the United States: State Surveys, (ed. by J. Momeni) New York: Praeger Publishers.

Blau, J. (1992). The Visible Poor: Homelessness in United States. New York: Oxford University Press.

Castells, M. (1977). Kent, Sınıf, İktidar. (A. Erendil, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Giddens, A. (2005). Sosyoloji. (C. Güzel, Dü.) Ankara: Ayraç Yayınevi.

Glasser, I. ve Bridgman, R. (2007). Homelessness Around The World. D. Levinson ve M. Ross içinde, Homelessness Handbook (s. 367-431). America: Berkshire.

Daly, G. (1996). Migrants and gate keepers: The links between immigration and homelessness in Western Europe. Pergamon , 13, 11-23.

Fisher, J. ve Breakey, R. (1991, November). The Epidemiology of Alcohol, Drug and Mental Disorders Among Homeless Persons. American Pyschologist , 46(11).

Fitzpatrick, S., Johnsen, S., & Bramley, G. (2012). Multiple Exclusion Homelessness amongst Migrants in the UK. European Journal of Homessnesss , 6 (1), 31-58.

Işıkhan, V. (2002). Kentlerin Gölgesinde Yaşayan Evsizler. Ankara: Kardelen Ofset.

İçduygu, A., Sirkeci, İ., & Aydıngün, İ. (1998). Türkiye'de İçgöç ve İçgöçün İşçi Hareketlerine Etkisi. Icinde: İçduygu, A., Sirkeci, İ., & Aydıngün, İ.(der). Türkiye'de İçgöç, Istanbul: Tarih Vakfi Yayinlari, sf. 207-244.

Kaygalak, S. (2001). Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekânsal Yoğunlaşması: Mersin/Demirtaş Mahallesi Örneği. Praksis, 2, 124-172.

Kauppi, C., Pallard, H., & Shaikh, A. (2013). Migration and Homelessness: Exploring Attachment to Place amongst Francophone, Anglophone and Indigenous People in Northeastern Ontario. Spaces and Flows: An International Journal on Urban and ExtraUrban Studies , 3, 97-107.

Kıray, B. (1998). Kentleşme Yazıları. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Kilbride, K., Webber, S., Wong, C., & Amaral, N. (2006). Plug Them in and Turn Them on: Homelessness, Immigrants and Social Capital. Ottawa,ON: Housing and Homelessness Branch, Human Resources and Social Development Canada.

Kurtuluş, H. (2005). İstanbul'da Kentsel Ayrışma: Mekansal Dönüşümde Farklı Boyutlar. Ankara : Bağlam Yayıncılık.

Kurtuluş H. ve Türkün, A. (2005). Giriş. H. Kurtuluş içinde, İstanbul’da Kentsel Ayrışma (s. 9-25). İstanbul: Bağlam Yayınları

Küçük, M. (2014). Kent Yoksulluğu ve Evsizlik (İstanbul-Zeytinburnu Spor Kompleksi Barınma Evi Örneğii), Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, Sakarya.

Kümbetoğlu, B. (2012). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. (3. Basım) İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Le Mener, E., & Oppenchair, N. (2012). The Temporary Accomodation of Homeless Families in Ile-de-France: Between Social Emergency and İmmigration Management. European Journal of Homelessness , 6 (1), 83-103.

McNaughton, C. (2008). Transition Through Homelessness: Lives on the Edge. UK: Palgrave Macmillan.

Mostowska, M. (2013). Migration and Homelesssness: The Social Networks of Homeless Poles in Oslo. Journal of Ethnic and Migration Studies , 1124-1140.

Neale, J. (1997). Homelessness and theory reconsidered. Housing Studies (Cilt 12, s. 47-61). içinde UK: Routledge.

Paradis,, E., Novac, S., Sarty, M., & Hulchanski, D. (2010). Homelessness and Housing among Status Immigrant, Non-Status Migrant, and Canadian -Born Families in Toronto. Canadian Issues Themes Canadiens: Newcomer' Experiences of Housing and Hmelessness in Canada , 36-40.

Preston, V., Murdie, R., Wedlock, J., Agrawal, S., Anucha, U., D'addrio, S., et al. (2009). Immigrants and Homelessness-at risk in Canada's outer suburbs. The Canadian Geographer, 288-304.

Pleace, N. (2010) Immigration and Homelessness, in: E. O’Sullivan, V. BuschGeertsema, D. Quilgars and N. Pleace (Eds.) Homelessness Research in Europe (Brussels: FEANTSA).

Romano, Y. ve Penpecioğlu, M. (2009, Ocak -Nisan). From Poverty in Turns to New Poverty :A Scrutinize to Changing Dynamics of Urban Poverty in Turkey. Toplum ve Demokrasi, 3(5), 135-150.

Rossi, H. (1989). Down and Out In America;The Origıns of Homelessness. Chicago and London1989: The Universty of Chicago.

Rossi, H. (1989). Without Shelter. Homelessness in the 1980. içinde New York: Priority Press.

Sirkeci, İ., & Yüceşahin, M. M. (2014). Türkiye'de Göç Çalışmaları. Göç Dergisi , 1 (1), 1-11.

Sirkeci, İ., Cohen, H. J., & Yazgan, P. (2012). Turkish culture of migration: Flows between Turkey and Germany, socio-economic development and conflict. Migration Letters, 9 (1), 33-46.

Slavinsky, A. ve Cousins, A. (1982, Jun). Homeless Women. Nurs Outlook, 30(6), 358-362.

Soja, W. (2002). Postmetropolis Üzerine Altı Söylem. 20.Yüzyıl Kenti (B. Duru ve A. Alkan, Çev., s. 285-306). içinde Ankara: İmge Kitapevi.

Şenyapılı, T. (1981). Gecekondu: Çevre İşçilerin Mekanı . Ankara: ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları .

Stephens, M., Fitzpatrick, S., Elsinga, M., Steen, G., & Chzhen, Y. (2010). Study on Housing Exclusuion: Welfare Policies, Labour Market and Housing Provision. Brussels: European Commission.

Şefkat-Der. (2010).www.Şefkatder.org (08.Ağustos.2014)

Teixeira, C., & Halliday, B. (2010). Introduction: Immigration, Housing and Homelessness. Canadian Issues Themes Canadiens:Newcomers' Experiences of Housing and Homelessness in Canada , 3-8.

Yazgan, P. (2016). Hareketlilikte Kimlik İnşasına Yönelik Analitik Bir Çerçeve. Göç Dergisi , 3 (2), 282-296.

Yüceşahin, M. ve Tuysuz, S. (2011, 9 2). Ankara Kentinde Sosyo-mekansal Farklılaşmanın Örüntüleri: Ampirik Bir Analiz. Cografi Bilimler Dergisi, s. 159-188.

Wirth, L. (2002). Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme. 20.Yüzyıl Kenti (B. Duru ve A. Alkan, Çev., s. 77-107). içinde Ankara: İmge Kitapevi.

Yayınlanmış

2018-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Şan, M. K., & Küçük, M. (2018). Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekânsal Yoğunlaşması-Ayrışması. Göç Dergisi, 5(2), 185-204. https://doi.org/10.33182/gd.v5i2.603

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri