Sakarya’daki Yaşlı Suriyelilerin Göç Deneyimleri ve Sorunları

Yazarlar

  • Sevim Atila Demir Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v5i2.605

Özet

Bu çalışma göç sürecine katılan Suriyeli yaşlıların hem göç yolunda hem de hedef bölgedeki yaşadıkları deneyimleri ve sorunları tespit etme amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla yaşlı göçmenlerin beklenti, ihtiyaç ve sorunlarını Suriyeli göçmenler özelinde ikincil kaynaklardan ve mülakatlardan hareketle betimsel analiz yöntemi ile inceleme hedeflenmiştir. Çalışmada göç ve yaşlılık ilişkisi sosyal ağlar, aktif yaşlanma ve yerinde yaşlanma kavramları çerçevesinde incelenmiştir. Sakarya’da ikamet eden ve evinde 60 yaş ve üzerinde hane ferdine sahip olan 7 Suriyeli ile derinlemesine mülakatlar yapılmış ve üç analiz düzeyine göre (psikolojik etkenler, gündelik pratiklere yönelik etkenler ve sosyal ağlara yönelik etkenler) incelenmiş ve sonuçlar kategorilendirilmiştir. Bu kategoriler aynı zamanda aktif yaşlanmanın önündeki engeller olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın ana /temel bulgularına sonuçlarına göre, Türkiye’deki Suriyeli yaşlıların gerek göç nedeni ile gerekse göç süreci ve sonrasına dair süreçlerin niteliği sebebi iki kat marjinal grubu temsil etmekte ve yaşanılan sorunlar ekonomik ve dile dayalı engellerle bir kat daha keskinleşmektedir. Çalışma bu engelleri ve sürece ait zorlukları aktif yaşlanma ilişkisi çerçevesinde incelemiştir. 

ABSTRACT IN ENGLISH

The Migration Experiences and Problems of Syrian Elderly in Sakarya

This study is carried out with the aim of identifying the experiences and problems of the Syrian elderly participating in the migration process both on the migration path and on the target place. For this purpose, it is aimed to examine the expectations, needs, and problems of elderly emigrants by using descriptive analysis method from the secondary sources and from the interviews in terms of Syrian emigrants. In this study the migration and age-related social networks are examined within the framework of the notions; active ageing and on-site ageing. In-depth interviews with 7 Syrians residing in Sakarya and having household members aged 60 or older are carried out and the results are categorized according to three analysis levels (psychological factors, factors affecting daily practices and social networking factors). These categories are also defined as the obstacles to active ageing at the same time. According to the brief conclusions of the study, the elderly Syrians in Turkey represent twice the marginalized groups due to both reasons of immigration and the characteristics of the migration process and afterwards; and the problems experienced are sharper than the obstacles based on economic and language-related reasons. The study examines these obstacles and the challenges of the process within the context of active ageing.

Referanslar

Atila Demir, S. (2017). “Göç ve Yerinde Yaşlan (ama) ma”. The Migration Conference 2017 Seçilmiş Bildiriler Kitabı. Transnational Press London.

Arun, Ö (2014). “Que Vadis’ Türkiye? 2050’ye Doğru Yaşlanan Türkiye’yi Bekleyen Riskler”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 32. 2014. ss. 1-12.

Avrupa Komisyonu (2018). Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım. http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_tr.pdf. Erişim: 26.08.2018.

Berry, W. J. (1997). “Immigration, Acculturation, and Adaptation”. International Association of Applied Psychology. 46(1). 5-68.

Bhugra, D.ve Jones, P. (2001). “Migration and mental illness”. Advances in Psychiatric Treatment (2001). vol. 7. http://apt.rcpsych.org/content/7/3/216.full-text.pdf+html. Access: 02.08.2017. pp. 216–223.

Boyd, M. (2017). “Immigration and Living Arrangements: Elderly Women in Canada”. International Migration Review. Vol. 25. No. 1 (Spring, 1991). http://www.jstor.org/stable/2546232. Erişim: 15.08.2017. pp. 4-27.

Castles, S. ve M. J. Miller (2008). Göçler Çağı Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. çev: Bülent Uğur Bal ve İbrahim Akbulut, İstanbul.

Cochrane, R. (1977). “Mental Illness in Immigrants to England and Wales" An Analysis of Mental Hospital Admissions, 1971”. Social Psychiatry 12. 25-35.

Dury, R. (2014). “Social Isolation And Loneliness in The Elderly: An Exploration of Some Of The İssues”. British Journal of Community Nursing. 19/(3), Access: 02.08.2014.

https://doi.org/10.12968/bjcn.2014.19.3.125. pp: 125-128.

Erdoğan, M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/46184. Ankara.

Göç İdaresi, Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllereGöre Dağılımı. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik. Erişim: 25.12.2017.

Güler Z. D. Özsel ve N. Güler (2015). “Arafta Kalan Yaşlılar: Kırdan-Kente Göç’ün Yaşlılara Etkisi”. Sosyoloji Konferansları No: 52 (2015-2) / 685-713.

İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Türkiye’deki Suriyelilerin Yaş ve Cinsiyet Oranları. http://www.goc.gov.tr/icerik/goc-istatistikleri_363_378. Erişim: 13.08.17.

United Nations Report 2015. World Population Ageing. New York. http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WPA2015_Report.pdf

Esendemir, Ş. (2016). “Türkiye’de Yerinde Yaşlanma ve Mekân Gerontolojisinin Temel Parametreleri”. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi. Aralık 2016. 36(2). 411-429.

Kadushin, C. (2012). Understanding Social Networks Theories. Concepts, and Findings. Oxford University Press. New York.

Machıelse, A. (2015). “The Heterogeneity of Socially Isolated Older Adults: A Social Isolation Typology”.Journal of Gerontological Social Work. http://dx.doi.org/ 10.1080/ 01634372.2015.1007258. Accsess: 02.08.2017. 58:4. pp: 338–356

Massey, S. D.ve Aysa M. (2005). Social Capital and International Migration from Latin America. Expert Group Meeting on International Migration and Development in Latin America and the Caribbean. Mexico City.

Mui, A.C. (1996). “Depression among Elderly Chinese Immigrants: An Exploratory Study”. National Association of Social Workers. 41 (6): 633-645.

Phıllıpson, C. (2014). Yaşlanma ve Küreselleşme: Eleştirel Gerontoloji ve Ekonomi Potilik Sorunları. çev: Suzan Yazıcı. Küreselleşme ve Yaşlılık Eleştirel Gerontolojiye Giriş. Der: Nilüfer Korkmaz ve Suzan Yazıcı. Ütopya, 67-91.

Powel, J. L. (2014). Küresel Yaşlanma: Eğilimler, Sorunlar ve Karşılaştırmalar. çev: Suzan Yazıcı. Küreselleşme ve Yaşlılık Eleştirel Gerontolojiye Giriş, Der: Nilüfer Korkmaz- Suzan Yazıcı. Ütopya. 135-166.

Rowles, G. (1978). Prisoners of space? Exploring the geographical experience of older people. Boulder, Colo: Westview Press.

Seedsman, A. Terence (2014). “Yaşlı Göçmenler: Değişim, Dönüşüm, Kayıp ve Keder Üzerine Yaklaşımlar”. Küreselleşme ve Yaşlılık Eleştirel Gerontolojiye Giriş. Der: Nilüfer Korkmaz ve Suzan Yazıcı. Ütopya. 233-264.

Strong, J. ve Varady, C.- Chahda, N. –Doocy, S. –Burnham, G., (2015). “Health Status and Health Needs of Older Refugees from Syria in Lebanon”. Conflict and Health, 2015. 9:12, pp: 1-11.

TUIK. İstatistiklerle Yaşlılar 2015, Haber Bülteni. file:///C:/Users/sau/Downloads/%C4%B0statistiklerle_Ya%C5%9Fl%C4%B1lar_17.03.2016%20(1).pdf

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). “Syria Regional Refugee Response”. http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php. Son erişim tarihi: 3 Mart 2016.

Yüceşahin, M.M. ve Sirkeci, İ (2018). “Suriyelilerin Demografik Yapısı”, Beklenmeyen Misafirler: Suriyeli Sığınmacılar Penceresinden Türkiye Toplumunun Geleceği. Derleyenler: Bilhan Kartal ve Ural Manço, Transnational Press London. 93-116.

Warnes, A. M. & Williams, A. (2007). “Older Migrants in Europe: A New Focus for Migration Studies”. Journal of Ethnic and Migration Studies. http://dx.doi.org/10.1080/13691830600927617. Access: 15.08.2017.

Winkelman, M. (1994). “Cultural Shock and Adaptation”. Journal of Counseling & Development. November/December. Sf.121-126.

Yazgan, P. (2018). Editörden. Göç Dergisi. 5 (1). Sf.1-4.

Yayınlanmış

2018-10-31

Nasıl Atıf Yapılır

Atila Demir, S. (2018). Sakarya’daki Yaşlı Suriyelilerin Göç Deneyimleri ve Sorunları. Göç Dergisi, 5(2), 205-218. https://doi.org/10.33182/gd.v5i2.605

Sayı

Bölüm

Makaleler