VAKA ÇALIŞMASI: Türkiye’de Yabancı Uyruklu Göçmen Öğrencilerin Türk Öğrencilere Karşı Duygusal Mesafe Durumlarının İncelenmesi: İstanbul-Avcılar Örneği

Yazarlar

  • Gülden Büyükdağ Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi https://orcid.org/0000-0002-1152-9917
  • Mesut Gülper Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
  • Sertaç Çelikçeken Avcılar Rehberlik Araştırma Merkezi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v6i2.650

Özet

Bu çalışma; Türkiye’ye dış göçle gelen Irak, Afganistan, Yemen, Suriye, Azerbaycan, Rusya ve diğer (dış göçle Balkanlar ve Ortadoğu Ülkelerinden gelenler) yabancı uyruklu göçmen öğrencilerin Türk öğrencilere karşı duygusal mesafe durumlarını belirlemek üzere yapılmıştır. Araştırmanın evreni 2018-2019 öğretim yılında İstanbul ili Avcılar ilçesinde resmi liselerde okuyan yabancı uyruklu göçmen öğrencilerdir. Araştırmanın örneklemi ise, 2018-2019 öğretim yılı İstanbul ili Avcılar ilçesindeki devlet okullarında okuyan 125 yabancı uyruklu göçmen öğrenci olarak belirlenmiştir. Çalışmada yabancı uyruklu göçmen öğrencilerin Türk öğrencilere karşı duygusal mesafe düzeylerini belirlemek için Hasan Yılmaz tarafından geliştirilen Ötekine Karşı Duygusal Mesafe Ölçeği ve belirlenen bazı değişkenlere ilişkin verileri toplamak için araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeliyle elde edilen bulgulardan dış göçle gelen yabancı uyruklu göçmen öğrencilerin Türk öğrencilere karşı duygusal yakınlık düzeyinde; cinsiyetlerine göre  kız öğrencilerin, sınıf düzeyine göre yüksek sınıf düzeyinde olanların, anne–baba eğitim düzeyine göre eğitim düzeyi yüksek olanların, televizyon izleme düzeyine göre Türkçe televizyon izleme süresi yüksek olanların lehine anlamlı farklılık  saptanmıştır.

ABSTRACT IN ENGLISH

Analysing Immigrant Students’ Emotional Distance To Turkish Students in Turkey: Case of Avcilar in İstanbul

The purpose of this study is to determine emotional distance states in high school students who emigrated to Turkey from Iraq, Afghanistan, Yemen, Syria, Azerbaijan, Russia and Balkans and Middle Eastern countries towards Turkish students. The research universe consisted of the immigrant students who currently study in state high schools in Avcilar, Istanbul in 2018-2019 academic year. The scale of Emotional Distance towards the others was used to define the emotional distance states of the immigrant students towards Turkish students and a personal information form which was created by the researchers was used to collect data about some defined variables. The research sample included 125 immigrant students who were enrolled at state high schools in Avcılar in İstanbul in the 2018-2019 academic year. The difference between male and female immigrant students’ emotional proximity scores towards Turkish students were found to be statistically significant. It was also found that the immigrant female students’ emotional proximity levels were greater than immigrant male students’ emotional proximity levels. The females, the relativey better off, the children of relatively better educated parents, and those watching Turkish tv levels more were found to have significantly different than others. 

Yazar Biyografileri

Gülden Büyükdağ, Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi

Gülden Büyükdağ, Sosyolog, Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Müd.Yrd.

 

 

Mesut Gülper, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Mesut Gülper, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Müd.Yrd, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü

Sertaç Çelikçeken, Avcılar Rehberlik Araştırma Merkezi

Sertaç Çelikçeken, Psikolog, Avcılar Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müd. Yrd

Referanslar

Ayas, T. ve Pişkin, M. (2011). Lise Öğrencileri Arasındaki Zorbalık Olaylarının Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Okul Türü Bakımından İncelenmesi. İstanbul İlköğretim Online, 10(2), 550-568, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Bingöl, P. (2011). AB Göç Politikasında Güncel Gelişmeler. http://www.ekonomistler.org.tr/?p=387

Choi, J. & Tamborini, R. (1998). Communication-acculturation and the Cultivation Hypothesis: A Comparative Study between two Korean Communities in the U.S., Howard Journal of Communications.

Düşkün, Y. (2016). Türkiye’de Ortaöğretimde Kapsayıcı Eğitim Durum Analizi. İstanbul

Ender, S. (1986). “RefahToplumunda“Getto ve Türkler”, Teknografik Matbaacılık, İstanbul

Garcia, M., Košutić, I. ve McDowell, T. (2015). Peace on Earth/War at Home: The Role of Emotion Regulation in Social Justice Work, Journal of Feminist Family Therapy, DOI:10.1080/08952833.2015.1005945

Gündüz, M. ve Yetim, N. (1996). Terör ve göç. II. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 20-22 Kasım 1996 Ankara, Türkiye. Kongre Özet Kitabı

Gürsoy, F. (2017). Göçmen Çocukların Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(3)

Hwang, B. H. & He, Z. (1999). Media and Acculturation among Chinese Immigrants in the USA: Uses and Gratifications Approach. International Communication Gazette. 61 (5)

Kymlicka, W. (2015). Çokkültürlü Yurttaşlık: Azınlık Haklarının Liberal Teorisi. Abdullah Yılmaz (çev.). Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Lee, W. & Tse, D. (1994). Changing Media Consumption in a New Home: Acculturation Patterns among Hong Kong Immigrants to Canada. Journal of Advertising,13 (1)

Ni, L. ve Wang, Q. (2011).Anxiety and uncertainty management in an intercultural setting: The impact on organization-public relationship. Journal of Public Relations Research,3(23)

IOM No 31 Uluslararası Göç Örgütü, Göç Terimleri Sözlüğü, 2. Baskı (Türkçe, 2009)

Özyürek, A. ve Demiray, K.(2010). Yurtta ve Ailesi Yanında Kalan Ortaöğretim Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması Doğuş Üniversitesi Dergisi,11(2)

Staszak, J.F. (2009). Other/Otherness. International Encyclopedia of Human Geography

Sümbül, S. (2017). Göçmenlerin Topluma Entegrasyonunda Kütüphanelerin Rolü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi. The Journal of Information and Documentation Studies. 8 https://dergipark.org.tr/tr/pub/bel/issue/33594/372901

Şahin, C. (2001). Yurt dışı göçün bireyin psikolojik sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin kuramsal bir inceleme. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2). İstanbul

Şeker, B. D., Sirkeci, I., & Yüceşahin, M. M. (der.). (2015). Göç ve Uyum. London: Transnational Press London.

Tunç, İ. (2013), “Uluslararası Göç ve Göçmenlerin Sosyo-kültürel Uyum Sorunları”, https://www.academia.edu/5875594/Uluslararas%C4%B1_G%C3%B6%C3%A7_ve_Uyum_Sorunlar%C4%B1,04.09.2015

Türkiye İstatistik Kurumu [TUİK]. 2000 Genel Nüfus Sayımı Göç İstatistikleri. Ankara, TUİK Matbaası, 2005.

Velazquez, L. C. (1996). Voices from the fields: Community‐based migrant education. NewDirections for Adult and Continuing Education, 1996(70)

Yalçın, C. (2004). Göç Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara

Yavuz, S. (2013). Göç, Entegrasyon ve Din: Avrupa’ da Yaşayan Türkler Bağlamında Bir Değerlendirme. Journal of International Social Research

Yılmaz, H. (2018). Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(76), İstanbul. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13950

Yayınlanmış

2019-10-17

Nasıl Atıf Yapılır

Büyükdağ, G., Gülper, M., & Çelikçeken, S. (2019). VAKA ÇALIŞMASI: Türkiye’de Yabancı Uyruklu Göçmen Öğrencilerin Türk Öğrencilere Karşı Duygusal Mesafe Durumlarının İncelenmesi: İstanbul-Avcılar Örneği. Göç Dergisi, 6(2), 249-264. https://doi.org/10.33182/gd.v6i2.650

Sayı

Bölüm

Araştırma Yöntemleri ve Veri Çalışmaları