Farklılık ve Farkındalık Ekseninde Suriyeli Göçmen Nüfusun Sosyolojik Özellikleri: Payas İlçesi Örneği

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v6i2.664

Özet

Suriye savaşından kuşkusuz en büyük oranda etkilenen ülke tarihi ve coğrafi yakınlığı nedeniyle Türkiye olmuş ve 4 milyona yakın bir Suriyeli nüfusa ev sahipliği yapmak zorunda kalmıştır. Suriye göçü beraberinde güvenlik merkezli pek çok tartışma alanını gündeme taşımış ancak aşırı genelleştirmeler konunun kültürel boyutlarıyla ve farklı görünümleriyle birlikte ele alınmasını engellemiştir. Özellikle Suriye göçünün sayısal büyüklüğü kadar; göç nüfusunun niteliği, göç gruplarının kültürel özellikleri ve sosyolojik birikimlerine ilişkin veriler uzun bir süre sınırlı bazı akademik çalışmada yer bulabilmiştir. Suriyeli göçmen gruplar arasındaki kültürel farklılıkların göz ardı edilmesi ve aşırı genelleştirmeler, kamusal manada sosyal uyumu engelleyen ve olumsuz haber ya da muhalif politik duruşların oluşmasına zemin hazırlayan bir etken olmuştur. Diğer bir ifadeyle göç gruplarının sahip olduğu sosyolojik özelliklere ilişkin sınırlı bilgiler, kimlik ve farklılık boyutlarıyla konunun değerlendirilmesini ötelemiş, spesifik ve insan merkezli kamusal politikaların üretimini ve uygulama pratiklerini geciktirmiştir. Bu perspektiften hareketle çalışmada, Suriye savaşı sonrasında Hatay’ın Payas ilçesine yerleşen Suriyeli göçmen nüfusun sosyolojik görünümü ve kültürel özellikleri, karma araştırma yöntemiyle, anket ve derinlemesine mülakat tekniklerinin birlikte kullanımıyla irdelenmiş; sosyal temsil ve farkındalık temelli yaklaşımların göç ve göçmen yönetimini kolaylaştırıcı bir rol üstlendiği bulgulanmıştır.

ABSTRACT IN ENGLISH

The Sociological Characteristics of Syrian Immigrants in Terms of Difference and Awareness: A Case Study in Payas

Due to historical and geographical proximity, Turkey has undoubtedly been the country that is affected the most from the Syrian War and had to host almost 4 million of Syrian population. Syrian migration has brought up many security-based discussion fields to the agenda; however, overgeneralisations have prevented the consideration of the topic in terms of cultural aspects and different perspectives. For a long time, the data considering the magnitude of Syrian migration; the quality of the immigrant population; the cultural characteristics of the migration groups; and their sociological backgrounds have only been included in a limited number of academic studies. Ignoring the cultural differences among Syrian immigrant groups along with overgeneralisations has become a factor that prevented public social cohesion and gave way to the emergence of negative news or dissenting political positions. In other words, the limited information concerning the sociological characteristics of the immigration groups have postponed the consideration of the topic in terms of identity and difference; and have set back the production of specific and human-centred public policies and implementation practices. From this point of view, in this study, the sociological outlook and the cultural characteristics of the Syrians that settled in the district of Payas in Hatay after the outbreak of Syrian war have been scrutinised through questionnaires and in-depth interviews, and discussed in terms of identity, sense of belonging, social cohesion, expectation, and social distance parameters.

Referanslar

Akdemir, S. (2000). Suriye'deki Etnik ve Dini Yapının Siyasi Yapının Oluşmasındaki Rolü, Avrasya Dosyası, Üç Aylık Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, s.201-237.

Arı, K. (2014). Büyük Mübadele, Türkiye'de Zorunlu Göç 1923-1925, 5.Baskı, Tarih Yurt Vakfı Yayınları, İstanbul.

Bail, A.C. (2008). The Configuration of Symbolic Boundaries Against Immigrants in Europe, American Sociological Review, Vol 73, No.1, p.37-59. https://doi.org/10.1177/000312240807300103

Çağlayan, S. (2008). "Göç ve Yoksulluk: Mutlak ve Doğrusal Olmayan Bir İlişki, (Ed.) Oktik, N., Türkiye'de Yoksulluk Çalışmaları, Yakın Kitabevi Yayınları, İzmir.

Erçin, Ö. ve Adıgüzel, Y. (2017). Fransız Kamusal Alanında Bütünleşme Stratejisi, Göç Araştırmaları Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, s.170-188.

Gülyaşar, M. (2017). Suriyeliler ve Vatandaşlık: Yerel Halk ve Suriyeli Sığınmacılar Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt 7, Sayı 13 s.678-705. https://doi.org/10.26466/opus.341263

İçişleri Bakanlığı, Göç İradesi Genel Müdürlüğü: Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeliler, 16 Mayıs 2019, http://www.goc.gov.tr/icerik3/gecici-koruma_363_378_4713

Kolukırık, S. (2014). Uluslararası Göç Ve Türkiye: Yerel Uygulamalar Ve Görünümler, Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of World of Turks, Vol: 6, No:2, s. 37-53.

Kolukırık, S. (2017). "Türkiye'deki Suriyelilerin Toplumsal Etkisi ve Sosyolojik Görünümü: Kocaeli İli Örneği", Innovation and Global Issues in Social Sciences, Bildiriler Kitabı, s.1128-1241.

Leech, N. L. ve Onwuegbuzie, A. J. (2009). A Typology of Mixed Methods Research Designs, Quality and Quantity, 43(2), p.265-275. https://doi.org/10.1007/s11135-007-9105-3

Öner, N.Aslı Ş. (2012). Göç Çalışmalarında Temel Kavramlar, (Ed.) Ihlamur, S.G. Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar, İletişim Yayınları, İstanbul.

Özdemir, F. ve Özkan-Öner, B. (2016). Türkiye'de Sosyal Medya Kullanıcılarının Suriyeli Mültecilere İlişkin Sosyal Temsilleri, Nesne Psikoloji Dergisi, Cilt 4, Sayı 8,s.227-244. https://doi.org/10.7816/nesne-04-08-04

Runciman, W. G. (1966). Relative Deprivation and Social Justice: A study of Attitudes to Social Inequality in Twentieth-Century England, Berkeley: University of California Press.

Sirkeci, İ. ve Yüceşahin, M.M. (2014). Türkiye'de Göç Çalışmaları, Göç Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s.1-10. https://doi.org/10.33182/gd.v1i1.545

Sirkeci, İ. ve Cohen, J.H. (2015). Hareketlilik, Göç, Güvensizlik, İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi, Sayı 15, s. 8-21.

Sofracı, İ. E. (2018). Nazi Zulmünden Kaçan Almanca Konuşan Mülteci Bilim İnsanlarının İktisat ve Maliye İlmine Katkıları'na Bir Bakış, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:22, Sayı:1, s.93-106.

TBMM. (2013). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Resmî Gazete, Kanun No:6458, Sayı: 28615.

Yazgan, P. (2016). Hareketlilikte Kimlik İnşasına Yönelik Analitik Bir Çerçeve, Göç Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, s.282-296. https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.583

Yayınlanmış

2019-10-17

Nasıl Atıf Yapılır

Kolukırık, S., & Özcan, N. (2019). Farklılık ve Farkındalık Ekseninde Suriyeli Göçmen Nüfusun Sosyolojik Özellikleri: Payas İlçesi Örneği. Göç Dergisi, 6(2), 191-212. https://doi.org/10.33182/gd.v6i2.664

Sayı

Bölüm

Makaleler