Kamusal Alan ve Göç Almanya’daki Türkiyeli Göçmenlerin Ulusötesi Alanı Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v6i2.666

Özet

Bu makalede göç çalışmaları ve demokrasi teorilerine katkıyı amaçlayan bir teorik çerçeve sunulacaktır. Demokrasi teorilerinin/siyaset teorisinin önemli kavramlarından olan kamusal alan ile göç çalışmalarında göçmen ağlarının önemini gündemine alan ulusötesi alanın birlikte değerlendirmesi her iki teorik yaklaşımı da güçlendirecek bir imkan sunmaktadır. Bunun bir yönü göçmen toplu-luklarının ulusötesi alanının özelliklerinin ve gündemlerinin kamusal alanı etkilemesi ve her iki alan arasında sürekli bir etkileşimin olmasıdır. İkinci yönü ise ulusötesi alanın bazı özelliklerinin kamusal alan niteliği göstermesi ve belirli açılardan ulusötesi alanın bir kamusal alan hüviyetinde açığa çıkmasıdır, bu açıdan iki kamusal alanın çakıştığı bir mekandaki ilişkiler değerlendirilmektedir. Bu teorik çerçeve Almanya’daki Türkiyeli göçmenlerin misafir işçilikten kalıcılığa geçişine dair tarihsel perspektif üzerinden temellendirilecektir.

ABSTRACT IN ENGLISH

Public Space and Migration: An Examination of the Transnational Space of Immigrants from Turkey in Germany

Large number of migrants, who have been employed in various industries for decades, who pay taxes, are consumers and carry out their obligations are however unable to fully participate in the political process because of limitations and requirements of citizenship policies. In some cases they are even barred from having a say in local administration. Representation and participation processes are however not limited to voting or being represented in the central or local administration. For instance, many Turkey-origin immigrants in Germany who are unable to vote in municipal elections can be elected as worker representatives and distinguish themselves as outstanding political figures, as they speak on behalf of all workers. This article elaborates transnational social spaces of immigrants as a unique form of public sphere and demonstrate the similarities between the birth of the public sphere and formation of the transnational social space focusing on the experiences of Turkey-origin migrant workers in Germany.


Referanslar

Abadan-Unat, N.: (2007). "Türk Dış Göçünün Aşamaları. 1950'li Yıllardan 2000'li Yıllara", Kökler ve Yollar Türkiye'de Göç Süreçleri. ed. Kaya, A. ve Şahin, B. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Aytulu, G.: (2011, 16.04). "Almanya'da daimi misafir Türkiye'de ebedi gurbetçi", Radikal Gazetesi.

Başer, B. (2013). Diasporada Türk-Kürt Sorunu: Almanya ve İsveç'te İkinci Kuşak Göçmenler. İletişim Yayınları

Castles, S. (1985). "The Guests Who Stayed - The Debate on 'Foreigners Policy' in the German Federal Republic", International Migration Review, Vol. 19, No. 3, pp. 517-534 Published by: The Center for Migration Studies of New York

https://doi.org/10.1177/019791838501900308

Costant, A. ve Massey, D. S. (2002). "Self-Selection, Earnings, and Out-Migration: A Longitudinal Study of Immigrants to Germany", Journal of Population Economics, Cilt:16, Sayı: 4, ss. 631-653

https://doi.org/10.1007/s00148-003-0168-8

Couldry, N. (2014). "What and Where is the Transnationalized Public Sphere?", Transnationalizing the Public Sphere, ed. By Kate Nash. Polity Press.

Çelik, L. (2012). "Ellinci Yılında Göçtürklerin Almanya ve Türkiye Açısından Önemi", Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı: 7, ss.147‐164

Dacheux, E. (2012). "Kamusal Alan: Demokrasinin Anahtar Bir Kavramı", Kamusal Alan, Ed. Eric Dacheux. Ayrıntı Yayınları

Eryılmaz, A. (2002). "40 Years in Germany at Home Abroad", Private View, Spring 2002, No 11

Faist, T. (1998). "Transnational Social Spaces Out of International Migration: Evolution, Significance and Future prospects". European Journal of Sociology, 39/2. Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/S0003975600007621

Faist, T. (2000). "Transnationalization in International Migration: Implications for The Study of Citizenship and Culture", Ethnic and Racial Studies, 23(2).

https://doi.org/10.1080/014198700329024

Faist, T. (2004). "The Border-Crossing Expansion of Social Space: Concepts, Questions and Topics", Transnational Social Spaces: Agents, Networks and Institutions, ed. Thomas Faist and Eyüp Özveren, Ashgate Publishing.

Faist, T. (2009). Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Toplumsal Alanlar. Bağlam Yayınları

Finlayson, J. G.: 2005. Habermas A Very Short Introduction. Oxford University Press

Fraser, N. (2014). "Transnationalizing the Public Sphere, on the Legitimacy and Efficacy of Public Opinion in a Post-Westphalian World", Transnationalizing the Public Sphere, ed. By Kate Nash. Polity Press.

Gençler, A. (2003). "Almanya'nın Göçmen Politikalarında Yeni Yönelişler", Kamu İş Dergisi, C:7, S: 2/2003

Goode, L. (2015). Jurgen Habermas Democracy and the Public Sphere. Modern European Thinkers. Pluto Press

https://doi.org/10.2307/j.ctt18fs4vv

Göker, G. (2015). Göç, Kimlik, Aidiyet Kültürlerarası İletişim Açısından İsveçli Türkler. Literatürk Academia Yayınları.

Gümüş, B. (2012). "Almanya Türklerinin Alman Toplumu ve Medyasındaki Konumu", Türk Alman Bilimsel İşbirliğinin Güncel Konuları Türkiye ve Almanya. Ed. Erol Esen ve Burak Gümüş. Siyasal Kitabevi.

Habermas, J. (2014). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İletişim Yayınları, 12. Baskı.

Ihlamur-Öner, S. G. (2012). "Ulus-ötesi Göç Sürecinde Dini Ağlar ve Örgütler", Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar, Ed. S Gülfer Ihlamur-Öner ve N. Aslı Şirin Öner. İletişim Yayınları.

İçduygu, A. (2012). "50 Years after the Labour Recruitment Agreement with Germany: The Consequences of Emigration for Turkey". Perceptions Journal of Internatıonal Affairs, Centre For Strategic Research, 17(2).

İçduygu A.; Şenay, B. (2006). Making Citizenship and Instrument for Empowering Migrants. Forum 2006-Achieving Social Cohesion in a Multicultural Europe.

Johnson, P. (2006). Habermas: Rescuing the Public Sphere. Routledge

https://doi.org/10.4324/9780203020166

Jurgens, J. (2001). "Shifting Spaces Complex identities in Turkish-German Migration", New Transnational Social Spaces, International Migration and Transnational Companies in the Early Twenty-First Century, ed. Ludger Pries, Routledge.

Kastoryano, R. (2000). Kimlik Pazarlığı Fransa ve Almanya'da Devlet ve Göçmen İlişkileri, İletişim, İstanbul.

Kaya, A. ve Şahin, B. (2007). Kökler ve Yollar Türkiye'de Göç Süreçleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları

Kaya, A. (2008). Türkiye ve Yakın Dönem Göç Süreçleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Kaya, İ. (2006). "Euro Turks: From Guest Workers to European Citizenship", Eastern Geographical Review No: 19.

Nash, K. (2014). "Introduction", Transnationalizing the Public Sphere, ed. By Kate Nash. Polity Press

Onat, N. (2013). Kamusal Alan ve Sınırları Hannah Arendt ve Jürgen Habermas'ın Yaklaşımları, Durakistanbul Yayınları.

Öner, A. Ş. (2012). "Göç Çalışmasında Temel Kavramlar", Küreselleşme Çağında Göç Kavramlar, Tartışmalar, Ed. S Gülfer Ihlamur-Öner ve N. Aslı Şirin Öner. İletişim Yayınları.

Preis, L. (2001). "The Approach of Transnational Social Spaces, Responding to New Configurations of the Social and the Spatial" New Transnational Social Spaces, International Migration and Transnational Companies in the Early Twenty-First Century, ed. Ludger Pries, Routledge.

Preis, L. (2008). "Transnational Societal Spaces Which Units of Analysis, Reference and Measurement", Rethinking Transnationalism, The Meso-Link of Organisations, ed. Ludger Pries, Routledge Research in Transnationalism.

Pusch, B. (2015). Dual Citizenship in the Transnational German-Turkish Space: Notes from Germany. Sabancı University Istanbul Policy Center, Stiftung Mercator Initiative.

Sirkeci, İ. ve Zeyneloğlu, S. (2014). "Türkiye'de Almanlar ve Almancılar". Göç Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, sy 77-118.

https://doi.org/10.33182/gd.v1i1.549

Şahin, S. (2011). Almanya'ya Türk Vatandaşlarının Göçünün 51. Yılı Kazanımlar ve Tehditler, www.sdergi.hacettepe.edu.tr/DrSedatSahin.pdf‎, s. 4.

Specter, M. G. (2012). Habermas Entelektüel Bir Biyografi. İletişim Yayınları

Şen, F. (2002). "40 Years Later: Turkish Immigrants In Germany" Private View, Spring 2002, No 11

Şenay, B. (2010). "Ulusaşırı Toplumsal Alanlar, Ulusaşırı Kimlikler: Avustralyalı Türkler Örneği". Türkiye'de Kesişen ve Çatışan Dinsel ve Etnik Kimlikler, ed. R. O. Dönmez, P. Enneli ve N. Altuntaş. Say Yayınları. İstanbul

Tekin, U. (2007). "Avrupa'ya Göç ve Türkiye", İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No 37.

Thompson, E.P. (2012). İngiliz İşçi Sınıfının Oluşumu. Birikim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.

Toktaş, Ş. (2012). "Introduction: 50 Years of Emigration from Turkey to Germany A Success Story". Perceptions Journal of International Affairs, Centre For Strategic Research, Summer 2012, Volume 17, Number 2

Toksöz, G. (2007). "Göç Alan Ülkelerin İşgücü Piyasalarındaki Gelişmeler ve Göçmen İşgücüne Talep: Almanya Örneği" Kökler ve Yollar Türkiye'de Göç Süreçleri. ed. Kaya, A. ve Şahin, B. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Yavuz, S. (2013). "Göç, Entegrasyon ve Din; Avrupa'da Yaşayan Türkler Bağlamında Bir Değerlendirme", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(26), ss. 611-623.

Yıldız, M. (2011, 16.11). Misafir işçilikten göçmenliğe -1-, Dünya Bülteni Haber Bülteni

Yayınlanmış

2019-10-17

Nasıl Atıf Yapılır

Korkmaz, E. E. (2019). Kamusal Alan ve Göç Almanya’daki Türkiyeli Göçmenlerin Ulusötesi Alanı Üzerine Bir İnceleme. Göç Dergisi, 6(2), 151-172. https://doi.org/10.33182/gd.v6i2.666

Sayı

Bölüm

Makaleler