Türkiye'de İller Arası Göçün Mekansal Etkileri

Yazarlar

  • Kübra Elmalı Bayburt Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v8i1.680

Anahtar Kelimeler:

iller arası göç, kent, içgöç, mekansal etkiler

Özet

Göç, bölgelerin nüfus yapısını önemli ölçüde değiştiren bir olgudur. Bireylerin alışkın olduğu yaşam ortamını ve kültürel çevresini bırakarak, alışık olmadığı bölgelere göç etmesi, toplum üzerinde etkiler ortaya çıkarmaktadır. Toplum açısından değerlendirildiğinde, göçün birçok etkisi doğrudan veya dolaylı olarak sıralanabilir. Bu sebepten dolayı 19. Yüzyıldan günümüze kadar göçün sebepleri, sonuçları ve yönü hakkında birçok araştırma yapılmıştır.  Türkiye ölçeğinde, iller arası göç dağılımının araştırıldığı bu çalışmada, il bazında net göç verileri ele alınarak, demografik ve iktisadi değişkenlerin etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Mekânsal analiz, mekânsal bağlantılarla karakterize edilen coğrafi alan sınırları içinde daha doğru tespitlerde bulunmaktadır.  Bu yüzden mekânsal gecikmeli, mekânsal hata ve mekânsal Durbin modelleri tercih edilerek, Maksimum Olabilirlik (ML) yöntemi ile tahmin edilmiştir. Mekânsal Durbin modeli uygun olarak belirlenmiştir. Modelin tahmin sonucundan elde edilen bulgulara göre; bir ilin işgücünde, nüfusunda, bebek ölüm oranında ve öğrenci sayısında meydana gelen değişimlerin, net göç üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrenci sayısının ilin komşuluğundaki net göç rakamlarını da etkilediği belirlenmiştir.

ABSTRACT IN ENGLISH

Spatial Effect of Migration Between Provinces in Turkey

Migration is an important phenomenon that changes the population structure of the regions. The fact that individuals leave their familiar living environment and cultural environment and move to regions they are not accustomed to creates an impact on society. When evaluated in terms of society, many effects of migration are listed, directly or indirectly. For this reason, many studies have been conducted on the causes, results and direction of migration from the 19th century to the present. Regional migration data for Turkey in this study that investigated the impact of migration between provinces distribution based on economic and demographic variables were studied to determine. It is believed that spatial analysis makes more accurate determinations within the boundaries of the geographical area characterized by spatial connections. Therefore, spatial autoregressive, spatial error and spatial Durbin models were preferred and estimated by maximum likelihood (ML) method. According to the findings, the change in the labour force, infant mortality rate and the number of students in a province may have an effect on net migration. In addition, it was determined that the number of students affects the net migration figures in the neighbourhood of the province.

Referanslar

Abar, H. (2014). ‘‘Türkiye’de İller Arası Göç: Mekânsal Panel Model Yaklaşımı’’, Yayınlanmış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Anselin, L. (1988). Spatial Econometrics Methods and Models. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Anselin, L. (2001). ‘‘Spatial Econometrics’’. in Baltagi, B. (Eds.), Companion to Theoretical Econometrics, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 310-330.

Anselin, L., Bera, A. K. (1998). ‘‘Spatial Dependence in Linear Regression Models with an Introduction to Spatial Econometrics’’. Handbook of Applied Economic Statistics, New York, 237-289.

Anselin, L., Hudak, S. (1992). “Spatial Econometrics in Practice: A Review of Software Options.” Regional Science and Urban Economics, 22, 509-536.

Anselin, L., Rey, S. J. (Eds.) (2010). Perspectives on Spatial Data Analysis. Advances in Spatial Science, Springer.

Anselin, L., Le Gallo, J. & Jayet, H. (2008). ‘‘Spatial Panel Econometrics’’. in Matyas, L., Sevestre, P. (Eds.), The Econometrics of Panel Data, Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice 901-969, Kluwer, Dordrecht, 3. Edition.

Arbia, G., Elhorst J. P. ve Piras G. (2005). "Serial and Spatial Dependence in the Growth Process of EU Regions". Paper in Preparation for the Workshop on Spatial Econometrics, Kiel Institute for World Economics, Kiel, Germany, April 8-9.

Arbia, G., Piras, G. (2005) Convergence in Per-Capita GDP Across European Regions Using Panel Data Models Extended to Spatial Autocorrelation Effects.

Baltagi, B. H., Li D. (2006). ‘‘Prediction in the Panel Data Model with Spatial Correlation’’. Chapter 13 in Anselin, L., Florax R. J. G. M. & Rey S. J. (eds.). Advances in Spatial Econometrics: Methodology, Tools and Applications (pp: 283-295). Springer, Berlin.

Barro, R.J., Sala-ı Martın, X. (1995), Economic Growth, Eastern Economy Edition, Second Edition, Prentice Hall of India.

Breusch, T. S. (1987). ‘‘Maximum Likelihood Estimation of Random Effects Models’’, Journal of Econometrics, 36(3), 383-389.

Çatalbaş, G. K., Yarar, Ö. (2015). Türkiye’de Bölgeler Arası İç Göçü Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi ile Belirlenmesi. Alphanumeric Journal, 3(1), 99-117.

Elhorst, J. P. (2013). ‘‘Spatial Panel Models’’. Handbook of Regional Science, Heidelberg: Springer, 1637-1652.

Elhorst, J. P. (2014). “Linear Spatial Dependence Models for Cross-Section Data”. Spatial Econometrics from Cross-Sectional Data to Spatial Panels, Heidelberg: Springer, 37-53.

Farahman, S., Ghasemian, N. (2019). Spatial Analysis of The Impact of Migration on Regional Growth in Iran (2006-2016), Regional Science Inquiry, Vol 11(3), (pp: 9-21).

Filiztekin, A., Gökhan, A. (2008). “The Determinants of İnternal Migration in Turkey”, International Conference on Policy Modelling, (EcoMod 2008), Berlin, Germany.

Gür, T., Ural, E. (2004). “Türkiye’ de Kentlere Göçün Nedenleri”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 22 (1), ss.23-38.

Khondker, H. H. (2000), “Globalization: Against Reductionism and Linearity”, Development and Society, 29, pp. 17–33.

Kostov, P. (2010). ‘‘Model Boosting for Spatial Weighting Matrix Selection in Spatial Lag Models’’. Environment and Planning B: Planning and Design, 37, 533–549.

Larner, W. (1998), “Hitching a Ride on the Tiger’s Back: Globalisation and Spatial Imaginaries in New Zealand”, Environment and Planning D: Society and Space, 16, pp. 599–614.

LeSage, J. P. (1999). The Theory and Practice of Spatial Econometrics. Department of Economics University of Toledo.

LeSage, J. P., Fischer, M. (2008). ‘‘Spatial Growth Regressions: Model Speciation, Estimation and Interpretation’’. Spatial Economic Analysis, 3, 275-304.

LeSage, J. P. (2008). ‘‘An Introduction to Spatial Econometrics’’ Revue D'économie Industrielle, 123, Varia.

Makhrova, A. G., Nefedova, T. G., Pallot, J. (2016). ‘‘The Specifics and Spatial Structure of Circular Migration in Russia’’. Eurasian Geogr. Econ. 57, 802–818.

Oktay, E., Abar, H., Eygü, H., Kılıç, C., Çelik, A., Akyol, K. ve Çakmak, F. (2017). ‘‘Potansiyel Göçün Belirleyicileri – TRA1 Alt Bölgesi Örneği’’, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Zafer Form Ofset Yayınevi, Erzurum.

Ord, J. K. (1975). ‘‘Estimation Methods for Models of Spatial Interaction’’. Journal of the American Statistical Association, 70, 120-126.

Özdemir, M. (2008). ‘‘Türkiye’de İçgöç Olgusu, Nedenleri ve Çorlu Örneği’’, Yayinlanmamiş Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Pazarlıoğlu, V. M. (2001). “1980-1990 Döneminde Türkiye’de İç Göç Üzerine Ekonometrik Model

Çalışması”, V. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Rogerson, A. P. (2001). ‘‘Statistical Methods for Geography’’. London: Sage Pablications, United Kingdom.

Sierra, E. H., Robledo, J. C. (2013). “ Regional Equilibrium and Migration Patterns in the Americas 1960–2005: Spatial Data Panel Analysis ”, Asian Journal of Latin American Studies, Vol. 26 No. 4: 19-38.

Wang, L., Huang, J., Cai, H., Liu, H., Lu, J. ve Yang, L.,(2019). ‘‘A Study of the Socioeconomic Factors Influencing Migration in Russia’’, www.mdpi.com/journal/sustainability, Licensee MDPI, Basel, Switzerland.

Ward, M. D., Kristian S. G. (2008). Spatial Regression Models. Los Angeles: Sage Publications.

Yakar, M. (2012). ‘‘Türkiye’de İç Göçlerin İlçelere Göre Mekânsal Analizi: 1995-2000 Dönemi’’, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:9, Sayı:1.

Yamak, R., Yamak N., “Türkiye’de Gelir Dağılımı ve İç Göç”, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 1(1), 1999, ss.16-28.

Yayınlanmış

2021-04-19

Nasıl Atıf Yapılır

Elmalı, K. (2021). Türkiye’de İller Arası Göçün Mekansal Etkileri. Göç Dergisi, 8(1), 183-204. https://doi.org/10.33182/gd.v8i1.680

Sayı

Bölüm

Özel Sayı Makaleleri