Okul Öncesi Dönemdeki Göçmen Çocuklarda Benlik Algısı: Sosyal Uyum ve Beceri Eğitiminin Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v8i2.781

Anahtar Kelimeler:

Benlik Algısı, Sosyal Uyum, Sosyal Beceri, Okul öncesi Eğitimi

Özet

Araştırma Ankara Keçiören Gençlik Merkezi’ne devam eden 60-72 aylık 17 Afgan çocuğa uygulanan Sosyal Uyum ve Beceri Eğitim Programının çocukların benlik algıları üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada öntest-sontest kontrol grupsuz deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen Keçiören Gençlik Merkezi’ ne devam eden 60-72 aylık 17 göçmen çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak çocukların benlik algısı düzeylerini ölçmek amacıyla “DeMoulin Benlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada Sosyal Uyum ve Beceri Eğitim Programı haftada 2 gün ve 12 hafta süreyle Afgan çocuklara uygulanmıştır. Program öncesinde ve sonrasında çocukların benlik algılarının düzeyleri ölçülmüştür. Yapılan analizler sonucunda çocukların Sosyal Uyum ve Beceri Eğitim Programı öncesinde ve sonrasında aldıkları puanlar arasında son test lehine anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.05).Programın kalıcılığını saptamak amacıyla yapılan sontest ve kalıcılık testi puanları arasında son test lehine ve öntest-kalıcılık testi puanları arasında ise ön test lehine anlamlı farklılık saptanmıştır(p<0.05). Bu durum uygulanan programın çocukların benlik algısı puanları üzerinde olumlu ve anlamlı etki sağladığı ancak zaman içerisinde bu etkinin azalmakla birlikte devam ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Bununla birlikte benlik algısının çocuğun içinde bulunduğu aileden önemli ölçüde etkilendiğine dikkat çekilerek ebeveynlerin çocuk eğitimi konusunda eğitim almaları sağlanarak çocukların olumlu benlik algısı kazanmalarında önemli katkı sağlayacağı şeklinde öneride bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Benlik algısı, Sosyal Adaptasyon, Sosyal Beceri, Okul Öncesi Eğitimi.

Yayınlanmış

2021-07-31 — Updated on 2021-08-08

Versions

Nasıl Atıf Yapılır

BOZKURT POLAT, E., ÖZBEY, S. ., KÖYCEĞİZ GÖZELER, M., & TÜRKMEN, S. (2021). Okul Öncesi Dönemdeki Göçmen Çocuklarda Benlik Algısı: Sosyal Uyum ve Beceri Eğitiminin Etkisi. Göç Dergisi, 8(2), 291-309. https://doi.org/10.33182/gd.v8i2.781 (Original work published 31 Temmuz 2021)

Sayı

Bölüm

Makaleler

Aynı yazar(lar)ın en çok okunan makaleleri