Türkiye’de Göçe İlişkin Algılar: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Yazarlar

  • Sedef Turper Alışık Koç University

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v9i3.842

Anahtar Kelimeler:

Kamuoyu, Ölçek Eşdeğerliği, Avrupa Sosyal Araştırması, Dünya Değerler Araştırması, Avrupa Barometresi, Merhamet Yorgunluğu, Göç Algıları

Özet

Bu çalışmada 2005-2022 yılları arasında göç ve göçmenlere ilişkin algıların izlediği seyir çeşitli veri setleri aracılığıyla incelenmiş ve veri örüntüleri tartışılmıştır. Çalışmanın bulguları, Türkiye’de göçün çalışmaya dahil edilen Avrupa ülkelerine kıyasla daha sıklıkla bir tehdit unsuru olarak algılandığını ve Türkiye oldukça yaygın olan göçe ilişkin olumsuz algıların 2011-2018 yılları arasında daha da yaygınlaştığını ortaya koymaktadır. Çalışmada ayrıca, Türkiye’de göçe ilişkin toplumsal algı ve tutumların çok kısa zaman aralıkları içinde belirgin ve kimi zaman olumlu yönde değişim gösterdiğini gözlenmiştir. Bütün olarak değerlendirildiğinde, çalışma bulguları Türkiye’de göç ve göçmenlere ilişkin algıların bağlamsal faktörlerden etkilendiğini göstermekte ve göçe ilişkin algıların gelişimlerinin merhamet yorgunluğu gibi tek yönlü gelişen bir süreçten ziyade daha dinamik ve pek çok etmenin bir araya gelerek yönlendirdiği bir süreç olarak çözümlenmesinin gerekliliğine dikkat çekmektedir.

Yayınlanmış

2022-11-30

Nasıl Atıf Yapılır

Turper Alışık, S. (2022). Türkiye’de Göçe İlişkin Algılar: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Göç Dergisi, 9(3), 295-305. https://doi.org/10.33182/gd.v9i3.842

Sayı

Bölüm

Özel Sayı Makaleleri