Kentsel Mültecilerin Kente Uyum Süreçlerinde Konuta Erişimleri: Hatay Örneği

Yazarlar

  • Zehra Güngördü Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi https://orcid.org/0000-0003-1781-4652
  • Buket Ayşegül Özbakır Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v8i1.718

Anahtar Kelimeler:

Kapsayıcı Planlama, Zorunlu Göç, Konut Hakkı, Kentsel Mülteci

Özet

İçinde bulunduğumuz çağ kitlesel göç hareketlerinin pek çok farklı gerekçeyle ve dinamiklerle gerçekleştiği süreçleri barındırmaktadır. Kitlesel göçün, kentler ve kentsel politikalar üzerinde pek çok etkisi olduğu birçok araştırmada tespit edilmiştir.  Türkiye 2011 yılından beri, Suriye’den gelen zorunlu kitlesel göç hareketinin sosyal, ekonomik, kültürel ve mekânsal etkilerini deneyimlemektedir. Dört milyona yakın Suriyeli mültecinin konuta erişiminin nasıl gerçekleştiği, barınma sorununun nasıl çözüldüğü ve bunların Suriyeli mültecilerin kente uyum süreçlerine nasıl yansıdığı araştırılması gereken ve önemli boyutları olan konulardır. Bu çalışma, Hatay’da yaşayan Suriyeli mültecilerin kente uyum süreçlerinde önemli bir faktör olan, konut deneyimlerini; yerleştikleri mahalleyle ve kentle kurdukları ilişki üzerinden incelemeyi hedeflemektedir. Bu araştırmadan elde edilen en önemli sonuç, konuta erişim faktörünün, Suriyeli mültecilerin kentsel uyum süreçlerinde, önemli bir politika başlığı olarak geliştirilmesi gereken bir husus olduğudur. Bu çalışmanın bulguları “Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Yeni Bir Bakış Açısı: Kapsayıcı Kent İnşası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi” başlıklı, 117K826 Kodlu ve TÜBİTAK 1003- Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamındaki araştırma projesinden elde edilmiştir.

ABSTRACT IN ENGLISH

Urban Refugees' Access to Housing in the Case of Hatay

The era we experience includes the processes in which mass migration movements take place for many different reasons and Dynamics. It has been determined in many studies that mass migration has many effects on cities and urban policies. Research on significant dimensions of urban adaptation process is needed together with the mass migration movements that has been experienced in Turkey since 2011. Many studies have determined that this type of a mass migration has many effects on cities and urban policies. However, this study aims to address the housing experiences of urban refugees, which is an important factor in their adaptation to the city through the relationship they establish with the neighborhood and the city. The results of the study proved that the factor of “Access to Housing” is an issue that urban refugees express that they are subject to discrimination and therefore should be developed as an important policy topic in urban adaptation processes. The study benefits from the research Project titled “A New Perspective on Adaptation and Adaptation Processes of Urban Refugees: Social Innovation Experiment for Inclusive City Building”, coded 117K826 and under the TÜBİTAK 1003- Priority Areas R&D Projects Support Program, and the findings were obtained from the project.

Yayınlanmış

2021-04-19

Nasıl Atıf Yapılır

Güngördü, Z., & Özbakır, B. A. (2021). Kentsel Mültecilerin Kente Uyum Süreçlerinde Konuta Erişimleri: Hatay Örneği . Göç Dergisi, 8(1), 41-78. https://doi.org/10.33182/gd.v8i1.718

Sayı

Bölüm

Özel Sayı Makaleleri