Göç Çatışma Modeli Temelinde Hedef Ülkedeki Güvensizlik Algısına Yönelik Analitik Bir Çerçeve: Göçmen Destek Grupları, Pozitif Psikolojik ve Sosyal Sermaye

Yazarlar

  • Sevim Atila Demir Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
  • Pınar Yazgan

DOI:

https://doi.org/10.33182/gd.v6i2.655

Özet

Göç Çatışma Modeli göçün kökenini çatışmaya ve insani güven(siz)lik algısına dayandırır. Göçmenlerin güvensizlik algısı, göç edilen yerdeki çatışmalar, sınırlamalar riskler veya yetersizliklerden kaynaklanır ve hareketliliğe yol açma potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda bulundukları bölgenin koşulları ve göçmenlerin çeşitli düzeylerdeki bireysel deneyimleri güvensizlik algısını etkiler. Bu gerilim /güvensizlik alanları bireysel ölçekten küresel ölçeğe kadar genişleyebilir. Göçmenler göreli güvensizlik alanlarından göreli güvenlik alanlarına geçiş yaparken psikolojik ve sosyal temelde güvensizliklerini taşıyıp hedef ülkede potansiyel güvensizlik alanlarıyla karşılaşabilir. Bu çerçevede hedef ülkede ki potansiyel güvensizlik alanlarında göçmenlere yönelik destekleyici sosyal çalışmalar önem kazanmaktadır. Pozitif psikoloji bireylerin pozitif yönlerine ve pozitif bakış açılarına odaklanır. Pozitif psikolojik sermayenin boyutları, bir bireyin güven, umut, iyimserlik ve esneklik kapasitesi olarak adlandırılır. Bu boyutlar, birinin işyerinde ve günlük yaşamındaki adaptasyonunu ve performansını arttırmaya yarar. Sosyal Sermaye, sosyal ağlara sahip olmak ve bunlara katılmak olarak tanımlanmaktadır. Sosyal bütün içinde bağlayıcı bir rolü vardır ve ana bileşenlerinden biri güvendir. Her iki sermaye türünde de farklı şekillerde ortaya çıkan güven, gerginlik alanlarında hissedilen güvensizlik algısını azaltabilir. Sosyal destek grupları, göç sürecinde ve sonrasında yaşanabilecek güvensizlik algısını azaltmayı amaçlamaktadır.

ABSTRACT IN ENGLISH

An Analytical Framework for the Analysis of Migrant Insecurity in Destination Countries Based on the Migration Conflict Model: Migrant Support Groups, Positive Psychological and Social Capital

The Conflict Model of Migration bases the origin of mobility on conflict and the perception of human insecurity. Migrants' perceptions of insecurity, conflicts in the origin country, limitations, risks or inadequacies arise and have the potential to cause mobility. These perceptions may be caused by conflicts, limitations, risks or insufficiencies in the country of origin and have the potential to cause mobility. These areas of tension and insecurity may extend from the individual scale to the global scale. While migrating from areas of relative insecurity to areas of relative security, migrants may carry their psychological and social insecurities, and, as a result, they may feel insecure in the destination country. In this context, related social studies for migrants gain importance in areas of potential insecurity in the destination country. Positive psychology focuses on the positive aspects of individuals. The dimensions of positive psychological capital are referred to as an individual’s capacity for confidence, hope, optimism, and resilience. These dimensions serve to enhance one's adaptation and performance in their workplace and daily life. Social Capital is defined as having, and participating in, social networks. It has a binding role in the societal whole, and one of its main components is trust. Confidence in both capital types, which develop in different ways, may reduce the perception of insecurity felt in areas of tension. Social support groups aim to reduce the perception of insecurity that may be experienced during and after the migration process.

Referanslar

Atila Demir, S. (2010). Türk Göçmen Ailelerinde Boşanma: Almanya Örneği, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Atila Demir, S. (2018). "Sakarya'daki yaşlı Suriyelilerin göç deneyimleri ve sorunları", Göç Dergisi, 5(2) Ekim 2018, 205-218. https://doi.org/10.33182/gd.v5i2.605

Berry, W. J. (1997). "Immigration, acculturation, and adaptation", International Association of Applied Psychology, 46(1). 5-68. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x

Bhugra, D. ve Jones, P. (2001). "Migration and mental illness", Advances in Psychiatric Treatment (2001). vol. 7, Access: 02.08.2017, 216-223. https://doi.org/10.1192/apt.7.3.216

Bourdieu, P., (2010). Sermaye Biçimleri, Sosyal Sermaye, Kuram, Uygulama, Eleştiri, Der: Mehmet Murat Şahin-Ahmet Zeki Ünal, Değişim Yayınları, İstanbul.

Broadhead, W. E. ve Gehlbach S. H. ve De Gruy, F. V., ve Kaplan, B. H. (1988). The Duke-UNC Functional Social Support Questionnaire: Measurement of social support in family medicine patients, Medical care, Jul;26(7):709-723. https://doi.org/10.1097/00005650-198807000-00006

Casado, M. ve Leung, P (2002). "Migratory grief and depression among elderly Chinese American immigrants", Journal of Gerontological Social Work , 36 (1-2). 5-26. https://doi.org/10.1300/J083v36n01_02

Castles, S. ve Miller, J.M., (2008). Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, çev: Bülent Uğur Bal-İbrahim Akbulut, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Caplan S.E. (2003). Preference for online social interaction a theory of problematic Internet use and psychosocial well-being. Communication Research 30, 625-648. https://doi.org/10.1177/0093650203257842

Chung J.E. (2013). Social interaction in online support groups: preference for online social interaction over offline social interaction, Computers in Human Behavior 29, 1408-1414. https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.01.019

Cochrane, R. (1977). "Mental Illness in Immigrants to England and Wales" An Analysis of Mental Hospital Admissions, 1971", Social Psychiatry 12, 25-35. https://doi.org/10.1007/BF00578979

Coleman, S.J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, Vol.94, S95- S120. Chicago. https://doi.org/10.1086/228943

Cook, J. A. ve Heller, T., ve Pickett-Schenk, S. A. (1999). The effect of support group participation on caregiver burden among parents of adult offspring with severe mental illness, Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 48(4). 405-410. https://doi.org/10.2307/585248

Dury, R. (2014). "Social ısolation and loneliness in the elderly: an exploration of some of the issues", British Journal of Community Nursing, 19(3). 125-128. https://doi.org/10.12968/bjcn.2014.19.3.125

Fıeld, J. (2006). Sosyal Sermaye, çev: Bahar Bilgen-Bayram Şen, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Fine, B. (2007). Social Capital, Development in Practice, Vol.17, No:4-5, 566-574. https://doi.org/10.1080/09614520701469567

Fobair, P. (1997) "Cancer support groups and group therapies: part ıi. process, organizational, leadership, and patient ıssues", Journal of Psychosocial Oncology, 15(3-4). 123-147. https://doi.org/10.1300/J077v15n03_06

Fukuyama, F. (2000). Güven (Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

Fukuyama, F. (2001). Social Capital, Civil Society and development, Thirtd World Quarterly, Vol.22 (1). 7-20. https://doi.org/10.1080/713701144

Goldsmith, A. H. ve J. R. Veum ve W. Darity (1997). The impact of psychological and human capital on wages. Economic Inquiry, Oct.: 815-828. https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1997.tb01966.x

Heaney, C. A., ve Israel, B. A. (2008). Social networks and social support, In K. Glanz, B. K. Rimer, ve K. Viswanath (Eds.). Health behavior and health education: Theory, research, and practice , San Francisco, CA, US, 189-210.

Helgeson, V.S. (2003). Social support and quality of life, Quality of Life Research 12 (Suppl. 1): 25-31. https://doi.org/10.1023/A:1023509117524

Hovey, J. D. (2000). "Acculturative stress, depression, and suicidal ideation in Mexican immigrants", Guttural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 6{2). 134-151. https://doi.org/10.1037/1099-9809.6.2.134

https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638, Yıllara Göre Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler 30.09.2019.

Luthans, F. ve Luthans, K.W. ve Luthans, B.C. (2004) Positive Psychological Capital: Beyond Human and Social Capital, Business Horizons, 47, 45-50. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2003.11.007

Machıelse, A. (2015). "The heterogeneity of socially ısolated older adults: a social ısolation typology", Journal of gerontological social work, 58:4, 338-356. https://doi.org/10.1080/01634372.2015.1007258

Massey, S. D. (2016). "Göç kuramlarında kayıp halka", çev: D. Eroğlu- O. Unutulmaz- İ. Sirkeci, Göç Dergisi, cilt:3, sayı:2, 143-165. https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.576

Mui, A.C. (1996). "Depression among elderly Chinese immigrants: An Exploratory Study", National Association of Social Workers, 41 (6): 633-645.

Mui A.C. ve Kang, S.Y. (2006). "Acculturation Stress and Depression among Asian Immigrant Elders", National Association of Social Workers, Jul 51(3),243-255. https://doi.org/10.1093/sw/51.3.243

Narayan, D. ve Cassidy, M.F. (2001). A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory, Sage Publications, Vol 49(2). 59-102, London. https://doi.org/10.1177/0011392101049002006

Naslund J. A. ve Aschbrenner, K. A. ve Marsch L. A. ve Bartels S. J. (2016). The future of mental health care: peer-to-peer support and social media, Epidemiology and Psychiatric Sciences, 25, 113-122. https://doi.org/10.1017/S2045796015001067

Newman, A. ve Nielsen, I. ve Smyth, R., ve Hirst, G. (2018). Mediating role of Psychological capital in the relationship between social support and wellbeing of refugees. International Migration, 56(2). 117-132. https://doi.org/10.1111/imig.12415

Pıeterse, J.N. (2003). Social Capital and Migration, Beyond Ethnic Economies, Sage Publications, University of Illinois, USA.

https://doi.org/10.1177/1468796803003001785

Putnam, R.D., (1995). Bowling Alone : America's declining social capital, Journal of Democracy, January 1995, 65-78. https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002

Seedsman, A. Terence (2014). "Yaşlı Göçmenler: Değişim, Dönüşüm, Kayıp ve Keder Üzerine Yaklaşımlar", Küreselleşme ve Yaşlılık Eleştirel Gerontolojiye Giriş, Der: Nilüfer Korkmaz-Suzan Yazıcı, Ütopya, 233-264.

Sirkeci, I. (2009). Transnational mobility and conflict, Migration Letters, 6 (1): 3-14. https://doi.org/10.33182/ml.v6i1.82

Sirkeci, I. ve Cohen, C. H. (2011). Cultures of Migration: The Global Nature of Contemporary Mobility, Universiy of Texas Press, USA.

Sirkeci, I. (2012). Transnasyonal mobilite ve çatışma, Migration Letters, 9(4). 353-363. https://doi.org/10.33182/ml.v9i4.121

Sirkeci, İ. ve Cohen, C. H. (2015). Hareketlilik, Göç, Güvensizlik, İdealkent, sayı: 15, 8-21.

Sirkeci, I., Cohen, J. H. ve Yazgan, P. (2016). Conflict, insecurity and mobility, Londra: Transnational Press London.

Sirkeci, İ. (2018). Göçün 3 KA'sı. İçinde Dünyaya ve Türkiye'ye sosyolojik bakış: başkent üniversitesi fen edebiyat fakültesi sosyoloji bölümü paneller dizisi I-II. (Uğuzman T, Fırıncı Orman T, Coşkun Ç, Karan O, Özüz E). Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi, Ankara.

Sirkeci, İ, Utku D. ve Yüceşahin, M.M (2019). Göç Çatışma Modelinin katılım, kalkınma ve kitle açıkları üzerinden bir değerlendirmesi, Journal of Economy Culture and Society; 59: 199-226. https://doi.org/10.26650/JECS2019-0016

Tuncay, T. (2010). Kanserle başetmede destek grupları, Toplum ve Sosyal Hizmet, C:21-1, 59-71.

Ward, C. ve Styles, I (2005). "Culturing settlement using pre and post migration strategies", Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 12 (4). 423-430. https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2005.00853.x

Winkelman, M. (1994). "Cultural shock and adaptation", Journal of Counseling ve Development, November/December, Erişim: 01.08.2017, 121-126. https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1994.tb01723.x

Yazgan, P. (2010). Danimarka'daki Türkiye Kökenli Göçmenlerin Aidiyet ve Kimlikleri, (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Yazgan, P., Utku Eroğlu, D. ve Sirkeci, I. (2015). Syrian crisis and migration, Migration Letters, 12 (3): 181-192. https://doi.org/10.33182/ml.v12i3.273

Yazgan, P. (2016). Hareketlilikte kimlik inşasına yönelik analitik bir çerçeve, Göç Dergisi (GD). 3(2). 282-296. https://doi.org/10.33182/gd.v3i2.583

Yayınlanmış

2019-10-17

Nasıl Atıf Yapılır

Demir, S. A., & Yazgan, P. (2019). Göç Çatışma Modeli Temelinde Hedef Ülkedeki Güvensizlik Algısına Yönelik Analitik Bir Çerçeve: Göçmen Destek Grupları, Pozitif Psikolojik ve Sosyal Sermaye. Göç Dergisi, 6(2), 229-248. https://doi.org/10.33182/gd.v6i2.655

Sayı

Bölüm

Makaleler