Agamben'in Siyasal Kuramı ve Türkiye'deki Suriyelilerin Hukuksal Statüleri

Esin Hamdi Dinçer

Öz

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş, 6 milyonun üzerinde nüfusun ülkeyi terk etmesine neden olmuştur. Yaklaşık 3,6 milyon sığınmacıyı Türkiye’de yaşamaya zorlayan bu süreç, Türkiye hukuk sisteminde de önemli değişikliklere neden olmuştur. Avrupa Birliği ile yapılan “Geri Kabul Anlaşması” ve ona binaen Türkiye iç hukuk mevzuatına eklenen “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” önemli iki düzenleme olarak karşımıza çıkar. Söz konusu hukuksal normlar, toplumsal değişim bağlamında ele alınabileceği gibi “özne”, “ayrımcılık”, “dışlama” gibi kavramlar çerçevesinde de tartışılabilir. Bu makale, iki düzenlemeyi, söz konusu kavramları siyasal kuramının önemli konuları arasına yerleştirmiş olan Giorgio Agamben’in düşünceleriyle tartışmaya açmaktadır. Çalışmada, “kutsal insan”, “istisna durumu”, “çıplak yaşam” gibi kategorilerle öne çıkan İtalyan siyaset kuramcısının günümüz hukuksal rejimini yorumlamada önemli fırsatlar sunduğu öne sürülmektedir.

ABSTRACT IN ENGLISH

Agamben's Political Theory and Legal Status of Syrians in Turkey

Syria’s civil war, started in 2011, has caused over 6 million people flee abroad. This process forced around 3,6 million refugees to live in Turkey, leading significant changes in Turkish legal structure. The EU-Turkey Readmission Agreement and the Law on Foreigners and International Protection that is added into domestic law as a result of this agreement, are two main legislations in this regard. Such legal norms can be evaluated around the framework on social change as well as in accordance with concepts such as “subject”, “discrimination” and “exclusion”. This article, discusses these two legislations based on Giorgio Agamben’s thought, who has succeeded in putting these concepts at the center of political theory. The article argues that, this Italian political theorist well-known with his catogeries of “homo sacer”, “state of exception” and “bare life”, provides significant opportunities in interpreting the goals of contemporary legal regimes.

Anahtar Kelimeler

Agamben; biyopolitika; kutsal insan; istisna durumu; Suriyeli mülteciler; Geri Kabul Anlaşması; geçici koruma; Agamben; biopolitics; homo sacer; state of exception; Syrian refugees; readmission agreement; temporary protection

Tam Metin:

PDF

Referanslar

Agamben, G. (2000). Means Without Ends, Notes on Politics. Minnesota: University of Minnesota Press.

Agamben, G. (2005). Olağanüstü Hal. İstanbul: Varlık Yayınları.

Agamben, G. (2012, 02 17). Biz Mülteciler. 03 2019, 22 tarihinde Potlaç Blog: http://isyananarsi.blogspot.com/2012/02/biz-multeciler.html adresinden alındı

Agamben, G. (2013). Kutsal Hayat: Egemen iktidar ve Çıplak Hayat (2. Basım b.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Agamben, G. (2017). Tanık ve Arşiv Auschwitz'den Artakalanlar. Ankara: Dipnot Yayınları.

Agamben, G. (2018). İstisna Hali. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Aydın, A. (2016). Giorgio Agamben: Etten İbaret İnsan ve Biyopolitika Makinesi. O. Kartal içinde, Biyopolitika -Cilt 2- (s. 109-134). Ankara: Notabene Yayınları.

Batır, K. (2017). Avrupa Birliği’nin Geri Kabul Anlaşmaları: Türkiye ile AB Arasında İmzalanan Geri Kabul Anlaşması Çerçevesinde Hukuki Bir Değerlendirme. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi, 585-604.

Biner, Ö. (2016). Türkiye'de Mültecilik, İltica Geçicilik ve Yasallık, "Van Uydu Şehşr Örneği". İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Bozkurt, K. (2016, Ağustos). Geri Kabul ve Vize Serbestisi Anlaşması. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(125).

Duruel, M. (2017). Sosyo-Ekonomik Yönleriyle Hatay'daki Suriyeliler. İstanbul: Kriter Yayınları.

Erdoğan, M. M. (2018). Suriyeliler Barometresi, Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamanın Çerçevesi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Erdoğan, M. M. (2018-a). Türkiye'deki Suriyeliler. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

European Comission. (2016, 05 04). Turkey’s Progress on the Visa Liberalisation Roadmap. 10 03, 2019 tarihinde https://ec.europa.eu: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/turkey_progress_visa_liberalisation_roadmap_en.pdf adresinden alındı

Gültekin, M. N., & Giritlioğlu, İ. v. (2018). Gaziantep'teki Suriyeiler. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Yayınları.

Hopyar, Z., & Kepenek, B. (2017). Avrupa'da Göç ve İslamofobi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Diaspora Çalışmaları ve Araştırma Merkezi.

Hürriyet. (2016, 11 03). Türkiye'nin vize muafiyeti için yerine getirmesi gereken kriterler. www.hurriyet.com.tr: Türkiye'nin vize muafiyeti için yerine getirmesi gereken kriterler adresinden alındı

Ibrahim, Y. (2018, October-December). The Unsacred and the Spectacularized: Alan Kurdi and the Migrant Body. Social Media +Society, 1-9. https://doi.org/10.1177/2056305118803884

Koyuncu, A. (2014). Kentin Yeni Misafirleri Suriyeliler. Konya: Çizgi Kitabevi.

Lemke, T. (2014). Biyopolitika . İstanbul: İletişim Yayınları.

Mbembe, A. (2003). Necropolitics. Public Culture, 15(1), 11-40. 05 13, 2019 tarihinde https://warwick.ac.uk/fac/arts/english/currentstudents/postgraduate/masters/modules/postcol_theory/mbembe_22necropolitics22.pdf adresinden alındı. https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11

Ongur, H. Ö., & Zengin, H. (2019). Reading Agamben backwards: Syrian refugees, biopolitics and sovereignty in Turkey. Social Science Information, 1-18. https://doi.org/10.1177/0539018419831944

Özmakas, U. (2018). Biyopolitika: İktidar ve Direniş. İstanbul: İletişim Yayınları.

SETA. (2016). Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması ve Vize Diyaloğu. İstanbul: SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı.

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı. (tarih yok). Türkiye- AB Vize Muafiyeti Süreci ve Geri Kabul Anlaşması Hakkında Temel Sorular ve Yanıtlar. 04 01, 2019 tarihinde www.ab.gov.tr: https://www.ab.gov.tr/files/pub/turkiye_ab_vize_muafiyeti_sureci_ve_geri_kabul_anlasmasi_hakkinda_temel_sorular_ve_yanitlari.pdf adresinden alındı

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (tarih yok). Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanunu. 04 05, 02019 tarihinde http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf adresinden alındı

T24. (2016, 03 11). Vizesiz Avrupa için Türkiye'nin yerine getirmesi gereken 72 kriter. 05 11, 2019 tarihinde www.t24.com.tr: https://t24.com.tr/haber/vizesiz-avrupa-icin-turkiyenin-yerine-getirmesi-gereken-72-kriter,331767 adresinden alındı

TBMM. (2013, 12 06). Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşma. 05 15, 2019 tarihinde tbmm.gov.tr: https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/yil01/ss554.pdf adresinden alındı

UNRA. (2019, 03 31). www.unhcr.org. 04 09, 2019 tarihinde https://data2.unhcr.org/en/situations/syria adresinden alındı

Uzun, E. (2018). Yabancılar ve Uluslararsı Koruma Kanunu'nda Yer alan Koruma Türleri: Mevzuat ve Kavramlar. B. Kartal, & U. Manço içinde, Beklenmeyen Misafirler (s. 47-65). London: Transnational Press London

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.